Menu Luk

Over Dråby Strand den 22. februar 2019

Borgmester John S. Andersen
Frederikssund Kommune, Torvet 2
3600 Frederikssund

Regional stormflodssikring af Isefjorden og Roskilde Fjord

Repræsentanter fra kystsikringsudvalget i Grundejerforeningen Over Dråby Strand, samt lodsejere fra den tilstødende grundejerforening anmoder herved venligst om et møde, hvor vi ønsker at blive informeret om kommunens overvejelser omkring en fremtidig kystsikring af de bebyggede områder (helårs- og sommerhusbeboelser) der blev berørt af stormfloden Bodil, og fremadrettet vil blive berørt af de fortsatte havvandsstigninger.

Vi har tidligere – i åbent brev fra april 2017 – fremlagt vores synspunkter på, at det er ønskeligt, at alle relevante parter samler kræfterne og ressourcerne på planlægningen af en regional stormflodssikring ved Hundested og Rørvig, som på en gang vil sikre hele Frederikssund Kommune og de øvrige kommuner omkring Isefjorden og Roskilde Fjord.

Staten (Kystdirektoratet) kunne – i samarbejde med de berørte kommuner – tage initiativ til at undersøge hvilke procesmæssige-, tekniske – og økonomiske modeller der kan tænkes, for at etablere en sådan regional stormflodssikring.

Baggrunden for vores henvendelse er dels en opfølgning på vores åbent brev fra 2017, og dels den række af truende oversvømmelser som året 2019 startede med, og hvor mange af kommunens borgere igen oplevede at utrygheden steg, i takt med at vandet i fjordene steg. Tiden er nu inde til at arbejde på langsigtede og holdbare fælles løsninger for hele kommunen – herunder også for kommunens mange sommerhusområder.

På mødet vil vi gerne drøfte følgende:

  1. Uddybende referat/konklusion fra borgmesterens møde med de øvrige borgmestre omkring  Isefjord og Roskilde Fjord om en regional dige/sluse løsning mellem Hundested og Rørvig.
  2. Status for de to skitseprojekter til diger ved Over Dråby Strand, og herunder om proces- og beslutningsgangen for en evt. realisering af digeprojekterne.
  3. Status på de øvrige digeprojekter i Frederikssund Kommune.
  4. Kommunens sagsbehandling af digeprojekter, herunder etablering af digelav, miljø- og planforhold m.m..
  5. Kommunale og statslige tilskudsordninger.
  6. Status på Statens udspil vedr. fordelingsnøgle.
  7. Muligheder for opkøb af ”Røde huse”
  8. Eventuelt.

Vi anmoder venligst om at mødet kan afholdes medio marts måned eller senest i ultimo marts, idet et referat fra mødet skal forelægges de respektive grundejerbestyrelser og generalforsamlinger, i april måned.

Vi imødeser venligst din tilbagemelding med dato, tid og sted.

Med venlig hilsen

Repræsentant for:                 Repræsentant for:               Lodsejer:                                Lodsejer:

Over Dråby Strand GF.        Over Dråby Strand             Jesper Lohse Jørgensen      Ulla Bang
Mogens Bonde                       Poul Petersen                      Strandkærvej 5                       Strandkærvej 3
Tværvang 4                             Engvang 11                           3630 Jægerspris                    3630 Jægerspris
3630 Jægerspris                  3630 Jægerspris                   jesperlohse@comxnet.dk
mogensbonde.dk@gmail.com

poul.petersen@comxnet.dk
mobil 53737929                  mobil 22900778                  mobil 30486573