Menu Luk

Over Dråby Strand d. 14.10.2019

REFERAT
Møde den 7. oktober 2019 på Frederikssund Rådhus
Emne: Regional stormflodssikring af Isefjord og Roskilde Fjord

Deltagere
John Schmidt Andersen, borgmester, Frederikssund Kommune (V) – (JSA).

Kristian Nabe-Nielsen, direktør for Teknik, Miljø og Erhverv i Frederikssund Kommune – (KNN).

Mogens Bonde, Kystsikringsudvalget i Grundejerforeningen Over Dråby Strand – (MB).

Poul Petersen, Kystsikringsudvalget i Grundejerforeningen Over Dråby Strand – (PP).

Jesper Lohse Jørgensen, lodsejer Strandkærgaard Grundejerforening, Over Dråby Strand – (JLJ).

Mødets formål og dagsorden
Mødets formål
At drøfte og vurdere resultaterne fra borgmestermødet den 14. august 2019 om en stormflodssikring ved Hundested – Rørvig. Holbæks borgmester var fraværende.

At drøfte og klarlægge Frederikssund Kommunes stillingtagen til at arbejde aktivt for en regional stormflodssikring ved Hundested – Rørvig, og herunder – i bl.a. opstart fasen – at være initiativtager til samarbejdet med de øvrige kommuner omkring de to fjorde om konkrete løsningsmodeller for en stormflodssikring.

Øvrige formål fremgår af dagsordenen.

Mødets dagsorden
Fremgår af tidligere brev til borgmesteren dateret den 22. februar 2019.
På mødet ønskes følgende drøftet:

  1. Uddybende referat/konklusion fra borgmesterens møde med de øvrige borgmestre omkring Isefjord- og Roskilde fjord om en regional dige/sluse løsning mellem Hundested og Rørvig.
  2. Status for de to skitseprojekter til diger ved Over Dråby Strand, og herunder om proces- og beslutningsgangen for en evt. realisering af digeprojekterne.
  3. Status på de øvrige digeprojekter i Frederikssund Kommune.
  4. Kommunens sagsbehandling af digeprojekter, herunder etablering af digelav, miljø- og planforhold m.m.
  5. Kommunale og statslige tilskudsordninger.
  6. Status på Statens udspil vedr. fordelingsnøgle.
  7. Muligheder for opkøb af ”Røde huse”
  8. Eventuelt.

I øvrigt henviser vi til tidligere fremsendt baggrundsmateriale med synspunkter og forslag (vedlagt tidligere mail)

  • Åbent brev til Miljøministeren og borgmesteren dateret 12. april 2017.
  • Svarbrev fra miljøministeren dateret 15. maj 2017.

 

Ad. 1. Uddybende referat/konklusion fra borgmesterens møde med de øvrige borgmestre omkring Isefjord – og Roskilde Fjord om en regional dige/sluse løsning mellem Hundested og Rørvig.

 

Borgmester JSA gav – indledningsvist – udtryk for, at han meget gerne ser en regional stormflodssikring ved Hundested – Rørvig. JSA vil fortsat arbejde for denne løsning. JSA mente dog, at det er nyttesløst, at indkalde alle borgmestrene på ny.

JSA oplyste, at der endnu ikke forelå et referat fra mødet den 14. august 2019. Årsagen er, at det er svært at opnå enighed med deltagerne om hvordan referatets tekst afspejler drøftelserne. JSA gav tilsagn om, når referatet foreligger, at det bliver tilsendt gruppen. JSA forventede at referatet er færdigt om kort tid.

Efter borgmestermødet har Jens Rønnow (JR), ifølge gruppens oplysninger, været i kontakt med en embedsmand fra Holbæk Kommune, som havde oplyst, at Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), har udtrykt en positiv tilslutning til forslaget om en regional stormflodssikring ved Hundested – Rørvig. Borgmester i Lejre Kommune Carsten Rasmussen (S) er ligeledes positiv.

Gruppen oplyste, at JR havde deltaget i et møde med borgmester i Roskilde Kommune Tomas Breddam (S) og repræsentanter fra Vikingeskibsmuseet, som begge havde udtrykt en positiv tilslutning til en regional stormflodssikring ved Hundested – Rørvig.

Borgmester i Halsnæs Kommune Steffen Jensen (S) og borgmester i Odsherred Kommune Thomas Adelskov (S) støtter ikke idéen om en regional stormflodssikring ved Hundested – Rørvig.

JSA opfordrede gruppen til at kontakte begge borgmestre med henblik på, at få en drøftelse af løsninger og bl.a. vise dem projektet fra Hasløv & Kjærsgaard og Lyceum, og via projektets idé, prøve at overbevise de to borgmestre om fordelene ved en sådan regional løsning ved Hundested – Rørvig.

JSA oplyste, at der historisk har været et dige ved Hundested – Rørvig, placeret vinkelret på kysten.

JLJ henviste til en beslutning i Plan- og Miljøudvalget fra den 1. oktober 2019 med følgende beslutning: Udvalget anbefaler, at dialogen om regionale løsninger fastholdes. Gruppen spurgte om det er et udtryk for, at Frederikssund Kommune arbejder på to løsninger, hhv. en løsning ved Kronprins Frederiks bro, og en regional løsning ved Hundested – Rørvig. Det bekræftede JSA og KNN.
Gruppen fremførte, at hvis kommunen arbejder på to løsninger, men i fravær af opslutningen fra to af de seks kommuner til en Hundested – Rørvig løsning, så arbejder kommunen i realiteten nu alene med fokus på én løsning ved Kronprins Fredriks bro. Det betyder, at arbejdet med at fremme stormflodssikringen ved Hundested – Rørvig bliver kørt agterud og nedprioriteret, og at alle pengene, ressourcerne og kræfterne, så bliver satset på et projekt – nemlig ved Kronprins Frederiks bro. Det er helt klart et utilfredsstillende valg for de af kommunens øvrige borgere, der er oversvømmelsestruet – og det gælder både for helårsboliger og sommerhuse.

Gruppen påpegede, at en evt. ny nord-vestlig stormflod som Bodil, sammen med en eventuel nyetableret stormflodssikring ved Kronprins Frederiks bro, vil medføre, at en del af det vandvolumen der så bliver stoppet ved broen, og ikke havner i den sydlige del af Roskilde Fjord – så risikerede at medføre en højere vandstand i den nordlige del af Roskilde fjord, og på den nordvestlige del af Hornsherred, herunder Kulhuse og Over Dråby Strand. Med andre ord, vil en løsning ved Kronprins Frederiks bro bedre kunne sikre en del af fjordens opland, men løsningen vil samtidig påføre andre dele af fjordoplandet, samt den vestlige del af Hornsherred en forøget vandstand ved en ny stormflodshændelse. Gruppen påpegede, at det ikke er en acceptabel løsning.
Vi mangler derfor svar fra kommunen på hvordan den problematik indgår i kommunens overvejelser og evt. planlægning af arbejdet med de to regionale stormflodssikringer – jfr. tidligere afsnit om Plan- og Miljøudvalgets beslutning fra den 1. Oktober 2019.

Kommunen bør fortsat have som topprioritet at arbejde på en fælles kommunal og statslig løsning ved Hundested – Rørvig, der bedst muligt sikrer hele Frederikssund Kommune og alle seks kommuner omkring de to fjorde.
Gruppen mener, at finansieringen af en stormflodssikring ved Hundested – Rørvig skal ske i et samarbejde med de berørte grundejere, kommunerne, staten og forsikringsselskaberne.

Gruppen fremviste et skitseprojekt ”Stormflodssikring af Isefjord og Roskilde Fjord”, dat. d. 19.09.2019, udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard og Lyceum. Efter aftale med projektteamet blev projektskitsen fremvist på mødet, men ikke udleveret. Projektskitsen fravælger både en dæmning og en løsning med ´Venedig-porte´ idet de to løsninger anses for at være hhv. for belastende miljømæssigt og for dyre.
Projektet indeholder to skitser for placering af et stormflodsværn ved udmundingen af Isefjorden, som kun aktiveres ved ekstreme storme og højvande. Det forventes p.t. at blive nødvendigt med to til fire års mellemrum, men fortsætter klimaforandringerne vil det ske oftere.

Projektets åbenlyse fordele er, at det på tværs i hele fjordmundingen sikrer den frie vandudveksling mellem Kattegat og fjordene – og som er helt afgørende for natur, friluftsliv, det maritime liv, bosætning og turisme.

Der er flere placeringsmuligheder for stormflodsværnet, som vil være en synlig, men ´lille´ løsning med en begrænset lokal påvirkning. Stormflodsværnet består – i princippet – af en lav konstruktion, som foroven er monteret med et antal ´rulleporte´, der ved en truende stormflod aktiveres, og ruller ned og lukker af for stormfloden. Storme og højvande skal fortsat – i et vist omfang – kunne påvirke fjordene for at opretholde en god miljøtilstand. Projektteamet vurderede, at det er ´den mindst kostbare´ løsning, og at den overslags-mæssigt kan etableres for ca. 1,5 mia. kr.
Projektet viser to mulige placeringer af værnet – en nordlig ved Isefjordens udmunding, og en anden placering syd for Hundested.
Stormflodsværnet, der rækker fra kyst til kyst, har to åbne gennemløb, hhv. ved sejlrenden ud for Hundested og ved Rørvig.
Hvis det ikke lykkes at begrænse klimaforandringerne og et stigende havvandniveau, kan løsningen udbygges med diger, sluser og pumpestation. Det vil påvirke fjordenes miljøtilstand betydeligt, og derfor er synspunktet i forslaget, at klimaforandringerne skal forhindres.

JSA var positivt overrasket over skitsen af det viste stormflodsværn, og at det ´kun´ kostede ca. 1,5 mia.

Stormflodsværnet ved Hundested – Rørvig forudsætter, at der bygges lokale diger i en kotehøjde på 1,5m, herunder også ved Kronprins Frederiks bro.

JSA kendte både arkitektfirmaet og Jens Rønnow, som havde været forbi og fremlagt deres idéer, forslag og synspunkter på en Hundested – Rørvig løsning.

Niras – rådgivende ingeniørfirma havde også været forbi og fremlagt deres tanker og idéer.

Borgmesteren JSA oplyste, at de i den forgangne tid var blevet præsenteret for en lang række løsningsforslag til kystsikringen mellem Hundested – Rørvig.

JSA oplyste, at skitseprojektet for Kronprins Frederiks bro skal sikre Frederikssund midtby, Skyllebække Havn, og at der etableres en spunsvæg ved den nordlige kyststrækning med de dyre villaer, samt et dige videre om til Haldor Topsøe, som beskyttes med sit eget dige.

Gruppen pegede på, at det var svært at opnå tilslutning fra de berørte ejere, som ikke kender den præcise anlægsudgift. Spørgsmålet var herefter, om kommunen vil bidrage til at skitseprojekter bliver bearbejdet til et egentligt udbudsprojekt, og at der på baggrund heraf vil kunne indhentes konkrete tilbudspriser, som ejerne mere realistisk kunne forholde sig til.
JSA oplyste, at han ikke alene ville arbejde for en ny pulje til det formål. Det var hans opfattelse, at Tina Tving Stauning (S) (TTS) (udvalgsformand for teknik) ikke ville deltage i en fælles løsning, som JSA ellers ville kunne tilslutte sig.
Vi mangler derfor svar på, om JSA vil afprøve forslaget med TTS. Hvis JSA ikke ønsker at undersøge muligheden, vil gruppen selv overveje en kontakt til TTS for at undersøge den mulighed.

JLJ fremhævede, at der siden i går søndag er sket en afgørende ændring af rammevilkårene for at drøfte en stormflodssikring ved Hundested – Rørvig. DMI har netop nu offentliggjort et Klimaatlas, som er et målrettet værktøj til kommunerne i arbejdet med kyst- og stormflodssikring. Atlasset arbejder i princippet med to scenarier for CO2 udledninger og for to havvandsstigninger, og hermed også forøgede vandstande ved fremtidige stormfloder.
Samtidig har Kommunernes Landsforening KL – også søndag – foreslået regeringen at oprette en klimafond på mindst 2 mia. kr. til bl.a. kyst- og klimasikring.

Borgmester JSA oplyste ca. 1/3 inde i dagsordenen, at han havde et nyt møde om kort tid, som han skulle deltage i. Det medførte, at drøftelserne  af dagsordenen blev forceret, og at gruppen derfor ikke fik svar på nogle af de spørgsmål, som ´blev hængende i luften´ under debatten  – se de med kursiv fremhævede tekstafsnit.
Vi mangler derfor svar på, om Frederikssund Kommune, på baggrund af de nævnte nye oplysninger om hhv. DMI´s Klimaatlas (et værktøj fra DMI til kommunerne med scenarier med  bl.a. stigende havvandstande og stormflod) og KL`s aktuelle opfordring til regeringen om at oprette en Klimafond på mindst 2 mia. kr. er enig i, at der nu foreligger en ny situation omkring rammevilkår for den regionale stormflodssikring ved Hundested – Rørvig – og at kommunen, på den baggrund vil indkalde de seks kommuner til en fornyet drøftelse af muligheder.

Ad. 2. Status for de to skitseprojekter til diger ved Over Dråby Strand, og herunder om proces- og beslutningsgangen for en evt. realisering af digeprojekterne.

Ad. 3. Status på de øvrige digeprojekter i Frederikssund Kommune.

Debatten af punkt 2 og 3 ´flød sammen´ på mødet.
De igangværende digeprojekter – dvs. udarbejdelse af skitseprojekter – er Over Dråby Strand (opdelt i to diger), Dalby Huse, Kulhuse, Hyllingeriis, Kignæs, Haldor Topsøe. For Over Dråby Stand og Dalby Huse foreligger der et skitseprojekt fra ORBICON, som er betalt af kommunen.

På mødet var der lidt usikkerhed om der via byrådet er bevilliget kr. 300.000 til et skitseprojekt, eller om det er til et udbudsprojekt for diget ved Kulhuse.

De øvrige puljepenge på kr. 500.000 kr. som var afsat til digeprojekter er gået til et projekt ved Hyllingeriis, og Kignæs.

Puljen er derfor tom, og det er uvist om der bliver bevilget flere midler. I flg. JSA så havde Tina Tving Stauning udtalt, at såfremt der var udarbejdet et skitseprojekt vil der ikke blive givet flere midler.

Fremadrettet vil der blive iværksat en stram/hård prioritering for anvendelse af økonomi og ressourcer til digeprojekter.

KNN forklarede, at det er op til de enkelte digelav at få udarbejdet et udbudsprojekt, og indhentet priser på arbejdet, og herunder finansiering. Kommunen vil efterfølgende stille en kommunal garanti for digelavets lånoptagelse.
Kommunen har endnu ikke i de igangværende digeprojekter stillet en kommunegaranti.

Kulhuse er gået i stå, selvom projektet er godkendt med 77 % flertal. Stemmeprocenten vil ikke danne præcedens for andre projekter.

Dalby Huse er ligeledes gået i stå af uvisse årsager iflg. KNN.

Der herskede ligeledes tvivl om status på de andre projekter, dog havde Vænget 100 % tilslutning, og de havde selv finansieret det.

Ad. 4. Kommunens sagsbehandling af digeprojekter, herunder etablering af digelav, miljø- og planforhold m.m.
Gruppen nævnte, at grundejerforeningernes områder typisk strækker sig fra kysten ind i oplandet. Denne organisering er en udfordring/problem, idet mange af grundejerforeningerne ikke vil bidrage økonomisk til digeløsninger for det mindretal af deres medlemmer, der ligger lavt og i de første rækker, og har grunde og huse langs kysten, som har været stormflodsramt, eller har risiko for det.
Mange af grundejerne langs kysten vil ikke indtræde i et digelaug før omkostningerne til anlæg og drift er fastlagt.
Gruppen efterlyser derfor kommunens svar på hvordan den vil sikre en ny organisering, der har samme status som grundejerforeningerne ved hhv. dialog og forhandlinger med stat og kommune.

Ad. 5. Kommunale og statslige tilskudsordninger
Staten har i indeværende år har afsat 30 mio. kr. og 40 mio. kr. for hhv. 2020 og 2021 til delvis dækning af etableringsomkostninger, som kan ansøges når der foreligger et færdigt udbudsprojekt.

Ad. 6. Status på Statens udspil vedr. fordelingsnøgle.
KNN havde ikke kendskab til, at der fra regeringens side var udarbejdet en fordelingsnøgle.

Ad. 7. Muligheder for opkøb af ”Røde huse”
KNN havde ikke kendskab til om der var etableret ordninger i relation til ”Røde huse”.

JSA havde dog hørt om et tilfælde, hvor et helt sommerhusområde, var blevet eksproprieret idet området gentagne gange var blevet sat under vand.

Ad. 8. Eventuelt
MB pointerede tydeligt, at såfremt løsningen ikke vil blive etableret mellem Hundested – Rørvig var det af vital betydning, at der blev etableret og gennemført løsninger i Isefjord, inden kommunen påtænkte at etablere et digeprojekt ved Kronprins Frederiks bro.

Referatet er udarbejdet af
Mogens Bonde
Jesper Lohse Jørgensen