Menu Luk

Generalforsamling i Grundejerforeningen Over Dråby Strand
22. August 2021 kl. 10 – 12
Kignæshallen, Smedeengen 4, 3630 Jægerspris

Dagsorden

1. valg af dirigent

2. godkendelse af årsberetning for 2019 og 2020

3. forelæggelse af det reviderede regnskab

4. rettidige indkomne forslag

5. styrkelse af sammenhængskraften

6. budget og fastlæggelse af kontingent 2022 på 1.000kr

7. valg af formand

8. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. valg af revisor og revisorsuppleant

10. evt.

Grundejerforeningen Over Dråby Strand
Driftsregnskab for 2020

Indtægter Udgifter Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022
Indtægter
Kontingent 73.000 73.000 73.000 73.000
Renter fra bank 12,77
andre indtægter 400
Indtægter i alt 3.412,77

Udgifter
Vejvedligeholdelse 0 20.000 20.000 20.000
Porto 480 1.000 1.000 1.000
Generalforsamling 0 7.000 7.000 7.000
Bestyrelsen 3.500 3.500 3.500 3.500
Bankgebyr & renter 310 500 500 500
Diverse 956,73 1.000 1.000 1.000
Hjertestarter/drift 9.340 0 500 500
Udgifter i alt 31.461,73 63.000 64.000 64.000
Driftsresultat 41.951,04

Status 31.12 20
Danske Bank
3430-699296 12.263,54
Danske Bank
3430-630997 128.329,42

Skyldig omkostninger 5.789

kontingentrestance 2.000
forudbetalt kontingent 1.000

Egenkapital
Saldo primo 93.852,92
Årets driftsresultat 41.951,04
Egenkapital ultimo 140.592,96 140.592,96

Årsregnskab 2020 fremlagt og godkendt på bestyrelsesmøde 13.05.21
Årsregnskab 2020 og budget 2021 til godkendelse på generalforsamling

Kasserer Betty Lillevang Revisor Grethe Christensen

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
§ 9 afsnit 2.

Nuværende tekst:
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Bestyrelsens medlemmer kan ydes kompensation for brug af privat telefon, EDB-udstyr og lignende og kan mod behørig dokumentation få godtgjort repræsentations- og kørselsomkostninger. Godtgørelse af kørselsomkostninger skal ske efter Ligningsrådets regler.

Forslag til ny tekst:
Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. For udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet honoreres medlemmerne med et årligt engangsbeløb , som fastsættes på den årlige generalforsamling. Ekstraordinære udgifter kan mod behørig dokumentation godtgøres.

Bestyrelsen

ÅRSBERETNING 2020

Mødeaktivitet:
På trods af coronasituationen har bestyrelsen afholdt fire bestyrelsesmøder, hvor de løbende emner er blevet behandlet. Desuden har vi behandlet en enkelt klage og videresendt den til Frederikssund kommunalbestyrelse.
Veje:
Bestyrelsen har bestilt de nødvendige vejskrab, i alt to vejskrab og gruspålægning i år 2020. Udgifterne blev cirka 50 % af det budgetterede. Som det fremgår af det udsendte budget, ønsker vi ikke at nedvurdere udgifterne, jf. det udsendte driftsregnskab.
Dræn:
Drænledningerne i vores forening ser i store træk ud til at fungere, som de skal, både de fælles i vejene og de private på parcellerne. Bestyrelsen ønsker dog at bevare et beløb på budgettet, idet vi anser det for sandsynligt, at der kommer flere udgifter i 2021.
Klima:
Der har i perioden 2020 ikke været alvorlige storme og dermed ingen stormflodsskader. På grund af fraflytning af foreningens repræsentant i stormflodsudvalget er der i øjeblikket ingen kontakt mellem vores forening og de øvrige involverede grundejerforeninger i Isefjord og Roskilde Fjord.
Hæk tilbageklip:
Generelt ser det rimeligt ud, men der er stadig en del grundejere, der ikke mener, at de bør foretage sig noget, på trods af flere henvendelser fra bestyrelsen. Dem vil bestyrelsen henvende sig til endnu en gang.
Strandrensning:
Strandrensningen blev afholdt lørdag d. 14. marts 2020. Vi kunne konstatere, at der var meget lidt affald på strandarealet. Men det der blev fundet, blev kørt på genbrugsstationen.
Nye ejere:
Mellemvang 7: Claus Svanholm Hansen
Lille Strandvej 4: Jonatan Emil Liljenström
Stjernevang 3: Emilia Louise Winsløw Eliasson og Jens Mikkel Frølunde
Engvang 21: Lis Jørgensen og Claus Søbjerg Jørgensen
Tværvang 5: Lise Birgitte Füchsel

Øvrigt:
Der er flere træer i området, der har nået en højde, der kan være generende for området. Det kan skabe problemer for naboer, fordi de også gerne vil nyde solen. Bestyrelsen opfordrer på det kraftigste til, at man går i dialog med sine naboer og får løst problemet. Vi henviser til hegnsloven, som du kan finde på vores hjemmeside.
Bestyrelsen opfordrer vores medlemmer til at undgå at anvende ukrudtsbekæmpelsesmidler i videst muligt omfang for at skåne miljøet og fremme biodiversiteten.
De fleste hundeejere efterlever heldigvis reglen om at hunde i alle størrelser SKAL føres i snor, og at hundens efterladenskaber SKAL samles op.
Bestyrelsen ønsker alle foreningens medlemmer et godt sommerhusår.
Bestyrelsen.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 22.08.2021
22. August 2021 kl. 10 – 12
Der var 29 parceller repræsenteret på mødet. I alt er der 73 parceller i grundejerforeningen.

Dagsorden:

1.a. Valg af Dirigent: Poul Petersen

1.b. Præsentation af Bestyrelsen. Da bestyrelsesmedlem Mogens Bonde, Tværvang 4, er flyttet og har solgt sit hus, er 1. suppleant, Avalo Hessler, Lille Strandvej 16, trådt ind i bestyrelsen.

2. Årsberetning. De mundtlige årsberetninger for årene 2019 og 2020 blev enstemmigt godkendt. Bestyrelsen har talt om Veje, Vejskrab, Dræn, Storme, Stormflod, Tilbageklip af Hække, Strandrensning, Nye Ejere, Hjertestarter, Klima, Nej til Ukrudtsmidler, Nej til Høje Træer, Nej til Vejbelysning, Ja til Sammenhængskraft og Ja til Biodiversitet.

3. Regnskab. Revideret regnskab (jfr. Hjemmesiden) for 2020 blev enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag: Kun bestyrelsen havde fremsendt forslag til dagsordenen.

Forslag til vedtægtsændring:
§ 9 afsnit 2.
Nuværende tekst:
”Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Bestyrelsens medlemmer kan ydes kompensation for brug af privat telefon, EDB-udstyr og lignende og kan mod behørig dokumentation få godtgjort repræsentations- og kørselsomkostninger. Godtgørelse af kørselsomkostninger skal ske efter Ligningsrådets regler.”

Forslag til ny tekst:
”Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. For udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet honoreres medlemmerne med et årligt engangsbeløb, som fastsættes på den årlige generalforsamling. Ekstraordinære udgifter kan mod behørig dokumentation godtgøres.”
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Styrkelse af sammenhængskraften. For at leve op til vedtægternes formålsparagraf § 2. 1.afsnit skal foreningen styrke sammenhængskraft ved fælles aktiviteter. Avalo Hessel opregnede bestyrelsens forslag til aktiviteter, og derefter diskuterede alle, hvad vi kunne forstå ved SAMMENHÆNGSKRAFT:
60 års fødselsdagsfest (aflyst i 2020)
Aktivitetsudvalg
Loppemarked
Havevandring
Petanque-klub (Vivian)
Grønt udvalg (Merete)
Strandrensning (Bestyrelsen
Kroket-turnering (Avalo får dato tilsendt)
Spiseklub (Hanne, Engvang 9)
Biodiversitet (Thomas, stjernevang 7)
Kjestine Møller, Mellemvang 5, tilbød som læge et kursus i Hjertestarter.
FaceBookgruppe oprettes ved Laura Carstens, Mellemvang 5
Avalo Hessel indsamlede input fra de mange initiativer, og bestyrelsen vil kontakte alle.

6. Budget 2022. Bestyrelsens forslag ved kasserer Betty blev enstemmigt vedtaget. Kontingentet vil fortsat være kr. 1.000.

7. Valg af formand. Avalo Hessel blev enstemmigt valgt til formand med akklamation.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Tom Harpøth, Stjernevang 6, valgt for 2 år.
Thomas Nexø, Stjernevang 7, valgt for 2 år.
Kjestine Møller, Mellemvang 5, valgt til 1. suppleant for 1 år.
Emilia Eliasson, Stjernevang 3, valgt til 2. suppleant for 1 år.

9. Valg af revisor. Grethe Christensen, valgt til revisor for 1 år.

10. Eventuelt.
Bestyrelsen har talt om høje træer som skygger hos naboen, men vi har kun Hegnsloven at henvise til. Du finder den på Hjemmesiden. Vi opfordrer til nabokontakt.
Poul Petersen blev spurgt om digeaktiviteter. Men der var kun nedslående beskeder:
Hundested-Rørvig er lagt på is.
Frederikssunds Borgmester siger ingenting om dige ved os. Og han har også opgivet et dige ved den gamle Kronprins Frederiks Bro. I Dalby Huse sker der heller ingenting.

Mødet hævet kl. 11.15. Dirigenten takkede for god ro og orden. Bestyrelsen ved Gunnar Svendsen takkede den afgående formand Bruno for hans lange indsats.

Referent: Tom Harpøth

Referat godkendt af dirigent: Poul Petersen.