Menu Luk

Generalforsamling 30.april 2022
Præsensliste: 24 matrikler til stede.
Bestyrelsen ved Avalo Hessler, Betty Lillevang, Gunnar Svendsen, Henrik Munch-Madsen, Thomas Nexø & Tom Harpøth
Dagsorden
1. Valg af dirigent: Poul Petersen, Engvang 11

2. Årsberetning for 2021,– udsendt til alle pr. e-mail.
Avalo Hessler gengav årsberetningen:
Corona-epidemien begrænsede indendørs aktiviteter, men Strandrensningen blev gennemført den 12/3-2021. HUSK den 2. lørdag i marts hvert år.
Frivillige Aktiviteter annonceres i FaceBook gruppen ”Grundejerforeningen Over Dråby Strand”.
Nye tilflyttere blev hilst velkommen.
Beskæring af høje træer blev fremhævet.
Vores grusveje har fået hældning for bedre afvanding. Husk MAX 25 km/timen
Husk tilbageklip i rabatten til bagkant af el-skabene.
Tak til Henrik Munch-Madsen og Gunnar Svendsen for deres årelange indsats i bestyrelsen.
Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab ved Betty Lillevang.
Regnskabet vedrører 2021
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4. Rettidigt indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Styrkelse af sammenhængskraften.
Merete Binderup, Lille Strandvej 10, afholder møde den 21.5.2022 kl. 14.00 på adressen.
Mødet vil være en introduktion til vores områdes geologi og natur. I tilfælde af regn aflyses mødet. Tilmelding til Avalohumphrys@gmail.com
Har du fotos af området som kan have almen interesse, så medbring dem til mødet.

Der vil komme opslag om de kommende planer for de frivillige lokale arrangementer som Førstehjælpskursus, Petanque, Kroket-konkurrence (ved Poul P.) Betty Lillevang sender mail ud om planlagte aktiviteter. Spontant opståede bliver slået op på FaceBook.

6. Budget og fastlæggelse af kontingent 2023: kr. 1.000
og vederlag til bestyrelsen kr. 3.500 (kr. 500 pr person).
Generalforsamlingen diskuterede vedligeholdelse af områdets drænrør. Drænene befinder sig dels på private grunde (Ejers ansvar) dels i fællesveje (Fælles ansvar). Bestyrelsen har kontakt til en entreprenør som skal undersøge drænenes effektivitet og generelle tilstand.
Inden dette kan ske, er der et gravearbejde som Thomas Nexø står for grundet hans kendskab til drænsystemet.
Budget 2023 enstemmigt vedtaget.

7. Valg af kasserer: Betty Lillevang genopstiller, og genvælges for 2 år med applaus.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Gunnar Svendsen ønsker ikke at genopstille
Henrik Munch-Madsen ønsker ikke at genopstille
Kjestine E. Møller (Mellemvang 5) genopstiller. Vælges for 2 år.
Rasmus Ludvigsen (Stjernevang 8) nyopstillet. Vælges for 2 år.
Mariann R Hansen (Tværvang 6) nyopstillet suppleant. Vælges for 1 år

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Grethe Christensen, (revisor) genopstiller. Vælges for 1 år
Merete Binderup opstiller som revisorsuppleant. Vælges for 1 år

10. Eventuelt:
Området generelt
Hvem kan reparere bænken i Strandengen? Det overlades til frivillige.

Om det farlige kryds Dråbyvej/Landerslevvej. Kommunen har planer om en bedre regulering. Vi afventer resultatet.

Yvonne Hansen (Tværvang 9) mener ikke hun kan administrere det på Strandengen opstillede skraldestativ efter de nye regler. Thomas Nexø sørger for at fjerne stativet i forbindelse med drænarbejdet. Avalo Hessler orienterer G/F Fjordvang.

Stormvarsel og sandsække
I år var der ikke sandsække nok til at beskytte de udsatte huse. Avalo Hessler kontakter kommunen.

Renovation
De nye skraldespande skal ikke være oplyst i sommerhusområder, siger kommunen. De skal blot stå på et fast underlag.

Kl. 11.23: Poul P takker for god ro og orden og afslutter dermed generalforsamlingen.

Referent: Tom Harpøth, Stjernevang 6
Dirigent: Poul Petersen, Engvang 11