Menu Luk

Referat fra generalforsamling 2023

Referat fra generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afholdt den 22. april 2023

Indkaldelse til generalforsamlingen er sket tids nok. 

 1. Valg af dirigent -> Poul, Engvang 11, vælges som dirigent. 
 2. Godkendelse af årsberetning for 2022
  1. Læses op af Rasmus fra bestyrelsen. 
  2.  Kommentarer: ingen.
  3. Beretningen godkendes. 
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab 
  1. Læses op af Betty. Der gøres opmærksom på, at der er vedhæftet dokument med noter til regnskabet.
  2.  Kommentarer: Ingen.
  3. Regnskabet godkendes. 
 4. Rettidige indkomne forslag om nye hjertestartere
  1. Der er udsendt materiale omkring finansieringen af hjertestartere. Problemstillingen ligger i fordelingsnøglen ift. finansieringen (pr. grundejer eller pr. grundejerforening). Den nuværende hjertestarter er placeret ved “Trekanten”, hvor Dråbyvej og Koralvej mødes. De to nye ved “Købmanden”,Hyldegårdsvej og “Torvet”, hjørnet af Svalevej og Strandgårdsvej.
  2. Det blev besluttet, at vi bliver en del af hjertestarterprojektet sammen med de andre foreninger. Dog er det vigtigt at pointere, at foreningen fremadrettet ikke ønsker at indgå i projekter med en fordelingsnøgle pr. grundejerforening, men i stedet for skal være pr. matrikel.
 1. Styrkelse af sammenhængskraften 

Thomas fra bestyrelsen fortæller baggrunden for sammenhængskraften i vores forening. Sammenhængskraften med de andre foreninger, naturen, skoven. Vigtigheden i at have viden omkring hvilken natur vores grundejerforening er i, hvordan passer vi på vores natur.

Aktiviteten ‘Områdets geologi’ blev desværre ikke afholdt i 2022 grundet dårligt vejr, men forventes at blive afholdt i 2023.

Ved bordene blev der diskuteret følgende punkter: velkomstfoldere, ideer til aktiviteter, strandeng og tilbageklip.

Velkomstfolder forslag til ændringer/tilføjelser:

 • Tilføjelse af formandens navn + telefon.
 • Placeringen af hjertestarterne
 • Folderen skal sendes ud på mail.
 • 25 km/t på grusvejen, skal op at stå igen.
 • Regler for container på grunden skal overholdes.
 • Den bør udleveres til nye grundejere i postkassen.
 • Tilføje facebook-gruppens navn/adresse.

 

Aktiviteter i området (frivillige) forslag til kommende aktiviteter: 

 • Badeklub/kajakklub fx hver søndag morgen kl. 9.
 • Huscrawl – 1 gang om måneden, hvor man åbner terrassen og hygger et par timer. Besøg hos hinanden.
 • Sommerfest ikke i foreningsregi.
 • Biovandring med Thomas
 • Kroketturnering 
 • Petanquebanen – Merete vil gerne være med til at vedligeholde den.
 • Hvordan skal vi kontakte hinanden, såfremt man har brug for hjælp til diverse
 • opgaver.
 • Opslagstavle, hvor man hænge beskeder op.
 • Hjertestopkursus – interesse for at dette bliver afholdt.
 • Områdets geologi – 3 juni 2023.

Strandengen 

Skal vi betale til oprydning i tilfælde af en ny storm: Sidst brugte vi omkring 3000 kr. på det (lige fordelingsnøgle med de andre foreninger). Det handler primært om at flytte tangdynger. Vi støtter initiativet om flytning af tang ved manuel kraft, så trampestien kan anvendes

Tilbageklip 

Ifølge vore vedtægter skal vi sende anbefalet post til dem, der ikke overholder retningslinjer ift. tilbageklip. Hvad gør vi overfor de grundejere, der ikke overholder reglerne.

Fra bordene kom der meget forskellige synspunkter frem: 

at det skulle have konsekvenser for grundejer at man kunne have en kollegial tilgang til at hjælpe de grundejere, der ikke selv er i stand til at overholde tilbageklip er det nødvendigt at slå græsset

Bestyrelsen arbejder videre med problemstillingen evt. med en vedtægtsændring. I forbindelse med tilbageklip blev der spurgt om det er muligt at få store skraldespandscontainere for fx enden af vejen. Det er blevet drøftet, men fordi vi ikke er en boligforening men selvstændige matrikler, så er det ikke muligt med fælles containere. Alle skraldespande skal stå inde på grunden. 

 1. Budget og fastlæggelse af kontingent 2023 1.000kr og vederlag til bestyrelsen 3.500 

Betty fra bestyrelsen gennemgår fremsendte budget.

Drift af hjertestartere skal rettes fra 500 til 1500, plus der kommer en ekstra post på et engangsbeløb på 20.000 til etableringen. Drænposten er øget (estimat), da bestyrelsen formoder,at drænene skal udskiftes. Kan først endelig afgøres, når drænene er undersøgt, og vi kender tilstanden på dem. Gælder både de private og de fælles. Der blev spurgt til, om drænene evt. kan flyttes ud i vejen. Det er undersøgt tidligere, men er meget dyrt, hvorfor man ikke gik videre med dette. Der findes et kort over alle drænene.

Med hensyn til vejene har vi en aftale med Fjordvang om, at de vedligeholder Lille Strandvej, og vi holder Lille Skovvej.

Budgettet blev godkendt.

 1. Valg af formand: Avalo, Lille Strandvej 16 genopstiller, vælges for to år
 2. a. Avalo genopstiller og vælges.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

➤ på valg er Thomas, Stjernevang 7, genopstiller og vælges for to år

som bestyrelsesmedlem for to år vælges Merete, Lille Strandvej 10

➤ der vælges to suppleanter for et år Paul, Engvang 11 og Søren, Lille strandvej 14

➤ Kjestine, Mellemvang 5 er valgt til 2024

➤ Rasmus, Stjernevang 8 er valgt til 2024

➤ Betty, Lille Strandvej 20 (kasserer) er valgt til 2024

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant for et år
 2. Evt.
 3. a. Grete er aktuelt revisor og vil gerne genopstille. Vælges for 1 år Revisorsuppleant Jørgen, Engvang 2opstiller og vælges for 1 år.

➤ Forslag: Maling af skilte/sten. Mange af skiltene trænger. Der er væltet skilt ved Grædehøjen, skal op at stå igen. Plus badeskilt og med skydeområde (ikke vores skilt).

> Problemer med internet Wizer – Merete har problemer med at få etableret

interet. GlobalConnect skal kontaktes for at få det etableret. Fibernet har haft forskellige ejere – nu er det GlobalConnect der ejer det, men forskellige udbydere kan købe sig ind på fibernettet.

➤ Færd af heste på både Lille Skovvej (er ikke vores vej, men vi vedligeholder) og

Hyldegårdsvej. Der er en del hestepærer og de træder alt op. Indgå dialog med andre grundejerforeninger om det også er et problem hos dem. Forbudt at ride flere steder.

➤ Hvor er skiltet med Fjordstien blevet af

Bestyrelsen 

Dirigent: Poul Petersen