Menu Luk

Referat af Generalforsamling i ”Grundejerforeningen Over Dråby Strand” den 27. april 2019 i Kignæshallen.
Formand Bruno B. N. Jensen, Engvang 3,3630 Jægerspris

Der var 29 parceller repræsenteret.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Anders Holm, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 1. Årsberetning 2018 blev læst højt. Formanden supplerede, at vores forening ved bestyrelsen i marts 2019 har besluttet at tilslutte sig indkøbet af en hjertestarter sammen med de øvrige grundejerforeninger i området. Vores andel beløber sig til kr. 8.000.
  Der kommer flere oplysninger om placering og om hjerteløbere, som træder til i påkommende tilfælde.
  Hvis man er fem personer der går sammen, kan man få et gratis introkursus til hjertestarterne.
  Der blev spurgt til bestyrelsens tiltag om påtale af manglende tilbageklipning at vildtvoksende hække. Bestyrelsen har taget udgangspunkt i el-skabene, som er placeret 10 cm uden for skel. Angående strandrensning supplerede Thomas Nexø, at der nu generelt er mindre plastik, men at der til gengæld er mere mikroplastik. Han bad også om at man fjerner medbragte stole og borde.

Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

 1. Det reviderede regnskab for 2018 blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
 2. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne til dagsordenen.
 3. Budgettet for 2020 og kontingent blev enstemmigt vedtaget.
 4. Valg af formand: Bruno B.N.Jensen blev genvalgt for 2 år.
  Valg af kasserer: Betty Lillevang Andreasen, Lille Strandvej 20, blev valgt for 1 år.
 5. Mogens Bonde blev genvalgt for 2 år.
  Tom Harpøth blev genvalgt for 2 år.

7.a Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år:
Avalo Humphrys, Lille Strandvej 16 (nyvalg)
Thomas Nexø, Stjernevang 7, (genvalg)

 1. Valg af revisor for 1 år: Grethe Christensen, Hyldegaardsvej 2, genopstiller og blev valgt
  8.a Valg af revisorsuppleant for 1 år: Helle Skat Nielsen, Stjernevang 1
 2. Eventuelt.
  Kystsikring ved Poul Petersen.
  Poul fortalte at Frederikssunds Borgmester har opgivet at lave en sluse ved den gamle bro. Han vil i stedet indkalde til møde med alle involverede borgmester angående en Hundested-Rørvig løsning. Men regeringens nye bevilling på 110 milliarder til Danmarks infrastruktur indeholder intet om Hundested-Rørvig løsningen. Så det lyder lidt løst funderet.
  Roskilde har i lang tid fokuseret på lokale løsninger, men det bør de holde op med og se på helheden i stedet.

Der blev talt om forskellige løsninger på vores hullede grusveje. Bestyrelsen blev rådet til at kigge på forskellige løsninger:
At fortsætte med grusveje (”så man husker, at man er kommet på landet”)
At lave vejdække med asfalt og skærver
At pendulharve for at udjævne overfladen
At tilføre vejsalt også i tørre perioder, hvilket vil binde fugten.

Bestyrelsen blev opfordret til at overveje opsætning af nabohjælp-skilte.

Hundeluftere blev mindet om at hunde skal føres i snor hele året.

Musikelskere blev opfordret til at dæmpe musikken efter kl. 22.

Næste Generalforsamling finder sted den 25/4 2020, sandsynligvis på samme adresse.

Mødet blev hævet kl. 11.08

Referat ved Tom Harpøth

Referatet godkendt af dirigent: Anders Holm