Menu Luk
Referat af Generalforsamling i ”Grundejerforeningen Over Dråby Strand” den 27. april 2019 i Kignæshallen.
Formand Bruno B. N. Jensen, Engvang 3,3630 Jægerspris

Der var 29 parceller repræsenteret.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Anders Holm, som konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 1. Årsberetning 2018 blev læst højt. Formanden supplerede, at vores forening ved bestyrelsen i marts 2019 har besluttet at tilslutte sig indkøbet af en hjertestarter sammen med de øvrige grundejerforeninger i området. Vores andel beløber sig til kr. 8.000.
  Der kommer flere oplysninger om placering og om hjerteløbere, som træder til i påkommende tilfælde.
  Hvis man er fem personer der går sammen, kan man få et gratis introkursus til hjertestarterne.
  Der blev spurgt til bestyrelsens tiltag om påtale af manglende tilbageklipning at vildtvoksende hække. Bestyrelsen har taget udgangspunkt i el-skabene, som er placeret 10 cm uden for skel. Angående strandrensning supplerede Thomas Nexø, at der nu generelt er mindre plastik, men at der til gengæld er mere mikroplastik. Han bad også om at man fjerner medbragte stole og borde.

Årsberetningen blev enstemmigt godkendt.

 1. Det reviderede regnskab for 2018 blev enstemmigt godkendt uden kommentarer.
 2. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne til dagsordenen.
 3. Budgettet for 2020 og kontingent blev enstemmigt vedtaget.
 4. Valg af formand: Bruno B.N.Jensen blev genvalgt for 2 år.
  Valg af kasserer: Betty Lillevang Andreasen, Lille Strandvej 20, blev valgt for 1 år.
 5. Mogens Bonde blev genvalgt for 2 år.
  Tom Harpøth blev genvalgt for 2 år.

7.a Valg af bestyrelsessuppleanter for 1 år:
Avalo Humphrys, Lille Strandvej 16 (nyvalg)
Thomas Nexø, Stjernevang 7, (genvalg)

 1. Valg af revisor for 1 år: Grethe Christensen, Hyldegaardsvej 2, genopstiller og blev valgt
  8.a Valg af revisorsuppleant for 1 år: Helle Skat Nielsen, Stjernevang 1
 2. Eventuelt.
  Kystsikring ved Poul Petersen.
  Poul fortalte at Frederikssunds Borgmester har opgivet at lave en sluse ved den gamle bro. Han vil i stedet indkalde til møde med alle involverede borgmester angående en Hundested-Rørvig løsning. Men regeringens nye bevilling på 110 milliarder til Danmarks infrastruktur indeholder intet om Hundested-Rørvig løsningen. Så det lyder lidt løst funderet.
  Roskilde har i lang tid fokuseret på lokale løsninger, men det bør de holde op med og se på helheden i stedet.

Der blev talt om forskellige løsninger på vores hullede grusveje. Bestyrelsen blev rådet til at kigge på forskellige løsninger:
At fortsætte med grusveje (”så man husker, at man er kommet på landet”)
At lave vejdække med asfalt og skærver
At pendulharve for at udjævne overfladen
At tilføre vejsalt også i tørre perioder, hvilket vil binde fugten.

Bestyrelsen blev opfordret til at overveje opsætning af nabohjælp-skilte.

Hundeluftere blev mindet om at hunde skal føres i snor hele året.

Musikelskere blev opfordret til at dæmpe musikken efter kl. 22.

Næste Generalforsamling finder sted den 25/4 2020, sandsynligvis på samme adresse.

Mødet blev hævet kl. 11.08

Referat ved Tom Harpøth

Referatet godkendt af dirigent: Anders Holm ………………………………………………………………

Grundejerforeningen Over Dråby Strand Generalforsamling i Kignæshallen den 21. april 2018 kl. 10-13

DAGSORDEN:
1). Valg af dirigent: Anders Holm. 29 parceller til stede. Generalforsamlingen lovligt varslet 14 dage før generalforsamlingen. Korrigeret dagsorden blev udleveret.

2.) Årsberetning 2017 til godkendelse. Årsberetningen 2017 er udsendt til alle medlemmer. Den blev desuden læst højt på mødet. Det eneste punkt, der blev berørt, var spørgsmålet, om det var formelt nødvendigt at udsende et dyrt brev med indkaldelse til generalforsamling og dagsorden etc. Det blev konstateret, at det er lovligt at udsende sådanne dokumenter pr. mail. Bestyrelsens forslag om at opkræve et gebyr for postudsendelse af kontingentopkrævning og indkaldelse til generalforsamling blev drøftet her. Forslaget om ekstra “portogebyr” for dem, der ikke at oplyser en mailadresse blev enstemmigt godkendt. Porto-gebyret vil for 2019 udgøre kr. 100,-. Årsberetningen blev herefter enstemmigt godkendt.

3). Revideret årsregnskab 2017 til godkendelse. Kasserer Niels Finseth fremlagde regnskabet. Der var diskussion om, hvor vanskeligt det er at overholde et vedtaget budget, når vejrliget kræver øget vedligeholdelse af vejene, og når et dræn falder sammen og der skal handles hurtigt. Det kan der ikke tages højde for i budgettet. Det er bestyrelsens opgave at reagere på disse forhold. Samtidig er vi blevet flere helårsbeboere i foreningen, så der er mere tung trafik også på de våde veje om vinteren. Veje og dræn er belastende for budgettet på en uforudsigelig måde. Niels forklarede, at det nuværende budget ikke kunne dække udgifterne for evigt, men at det tærede på kassebeholdningen år for år. Og på et tidspunkt ville kassen være tom. Bestyrelsen mener, at det er fint at nedbringe egenkapitalen, men at der dog må sættes ind mod de stigende udgifter med stigende kontingent fra 2019. Derfor fremsætter bestyrelsen et forslag til kontingentforhøjelse i 2019. (se punkt 5.) Årsregnskabet blev enstemmigt vedtaget.

4). Der var ingen indkomne forslag.

5). Budget 2019 og fastlæggelse af kontingent 2019. Kasserer Niels fremlagde bestyrelsens tanker om et forhøjet kontingent. Et flertal af forsamlingen finder forslaget for forsigtigt/konservativt, og der blev fremsat forslag om mere radikale forhøjelser. Det mest vidtgående forslag om et kontingent på 1.000 kr. pr. medlem i for 2019. blev sat under afstemning og vedtaget med et flertal på 17 stemmer. Kontingentet for 2019 er herefter 1.000 kr. pr. medlem.

6). Valg af kasserer for 2 år: Helle Skat Nielsen, Stjernevang 1.

7). Valg til bestyrelsen for 2 år: Gunnar Svendsen, Mellemvang 8, Henrik Munch, Mellemvang 3.

7a). Valg til bestyrelsessuppleanter for 1 år: Benny Guldberg, Tværvang 5, Thomas Nexø, Stjernevang 7.

8). Valg af revisor for 1 år: Grethe Christensen, Hyldegårdsvej 2.

8a). Valg af revisorsuppleant for 1 år: Niels Chr. Finseth, Tværvang 7.

9). Eventuelt: Merete Binderup, Lille Strandvej 10, orienterede om “Nabohjælp” – henvend dig til hende for at få hjælp til at sikre dit hus.
Kurt spurgte til opsætning af P-skilt-henvisning til Grædehøj.

Tom Harpøth orienterede om den kommende hjemmeside, som han ville præsentere inden udgangen af maj.

Mogens Bonde fik til sidst ordet og orienterede om kystsikringsudvalgets (Mogens Bonde & Poul Petersen) lidt dystre udsigter for den bedste kystsikring for vores kyst mod Isefjord. At kunne spærre af for vandindtrængning helt oppe ved Hundested-Rørvig vil efter alles udsagn være den bedste, men også den dyreste løsning. Og derfor er der ingen der taler for den. Mogens vil på den nye hjemmeside lægge dokumenter, tanker og kort op, så vi alle får en bedre forståelse af problemerne, som jo er fælles for alle de seks fjordkommuner.

Referat ved Tom Harpøth…….. Godkendt af Anders Holm (dirigent)

********Referat af Generalforsamling den 29. 04. 2017.                                                        Referent Tom Harpøth
Der var 32 parceller til stede.
1. Valg af dirigent: Anders Holm, som konstaterede at indkaldelsen var sket med lovligt varsel. Dog var der udeladt et punkt på dagsordenen: Budget 2018, som blev tilføjet som punkt 5. De øvrige punkter blev rykket en plads ned.
2. Årsberetning ved Tom Harpøth. Bestyrelsen skriftlige årsberetning blev læst højt.
Kommentarer fra salen: Der er sket en del skade på engarealet. Broerne og bænkene er væk eller beskadigede. SVAR: Bestyrelsen er i gang med at retablere broer og bænke.
Hvad sker der med diget? Hvor skal det eventuelt ligge? Engarealet tilhører jo Fjordvang. SVAR: Når tiden er moden til et dige, vil der blive lavet et nyt Digelaug som vil ændre ejerforholdene ved ekspropriation. Årsberetningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Årsregnskab ved Niels Finseth.
Årets indtægter er lig med det indbetalte kontingent. Der mangler et kontingent, men behandlingen er sat i værk. Udgifterne er højere end anslået i budgettet, men der er stadig en egenkapital på kr. 114.000, som revisorerne har fundet til stede. Fællesdrænet er blevet TV-inspiceret og det var en krævende og nødvendig udgift. Der fulgte en kort diskussion om hvem der egentlig hæfter for budgetoverskridelser, men reglerne er blevet fulgt.
Medlemmerne var lidt bekymrede over mulige store udgifter til et eventuelt dige. Punktet behandles videre under EVT. punkt 9. Niels Finseth fremførte at vi måske burde lave budgetter der kun gik 1 år frem. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Der var ingen indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag om videre drænbehandling blev diskuteret.
Og der fulgte en kort diskussion om forskellen på overslag og faste tilbud, og hvor mange tilbud der var indhentet. SVAR: Der er indhentet to tilbud og det bedste foreslås fulgt af bestyrelsen. Der var afstemning om der skulle indhentes flere forslag, men det fandt forsamlingen ikke nødvendigt.
5. Budget 2018. Ved Niels Finseth.
Vi har stigende udgifter og gamle dræn. Og så er der en ændring i foreningens befolkning. Flere helårs fastboende medfører mere slitage på veje og dræn. Tungere trafik er konsekvensen. Måske skulle man slå de to tunge poster Vej og Dræn sammen, men det ønskede forsamlingen ikke.  Budgettet 2018 blev enstemmigt vedtaget.
6. Valg til Bestyrelsen.
Bruno BN Jensen genvalgt for 2 år
Mogens Bonde genvalgt for 2 år
Tom Harpøth genvalgt for 2 år
7. Valg af suppleanter.
Benny Guldberg genvalgt for 1 år
Thomas Nexø genvalgt for 1 år
8. Valg af revisorer.
Revisor Grethe Christensen genvalgt for 1 år
Revisorsuppleant Jan Boserup genvalgt for 1 år
9. Eventuelt.
Stormflodssikring ved digeudvalget, Poul Petersen, Engvang 11, og Mogens Bonde, Tværvang 4.
Den bedste løsning er fortsat Rørvig-Hundested og den dårligste Frederikssund-broen. Der er pt. intet flertal blandt de involverede kommuner for den første løsning.
Alle berørte lodsejere er med i et kommende Digelaug. Der skal være flertal for diget blandt de berørte lodsejere. Måske bør vores digeudvalg lave en undersøgelse af stemningen blandt vores berørte lodsejere. Skal vi hæve husene? Kæmpe for en Rørvig-Hundested-løsning? Lave et dige ud for vores parceller? Hvad siger Stormflodsrådet (Forsikringsselskaberne)? Det er alt sammen en langvarig proces.
Om Hønsehold: Man skal anmelde sit hønsehold og følge regler for deres pasning.
Om gangbroerne på stranden: Alt er aftalt og vil blive sat i værk i uge 18 (hvis vejret tillader).
Om Nabohjælp: Et forslag om nabohjælp behøver ingen afstemning. Man kan blot etablere det.
Det er der en lodsejer (Merete Binderup, Lille Strandvej 10) der vil tage sig af.
Næste Strandrensning: 24/3-2018. Start udfor Stjernevang 7 klokken 10
Næste Generalforsamling: 21/4-2018 klokken 10

*****************
Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Over Dråby Strand
                              16. April 2016
1.  Valg af dirigent og evt. af et 3 mands stemmeoptællingsudvalg. Bestyrelsens forslag: Anders Holm
Beslutning:  Anders Holm takkede for valget og tilliden. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.  Årsberetning 2015 til godkendelse                                           
Beslutning: Tom Harpøth gennemgik årsberetningen for 2015 som blev enstemmigt godkendt.  Der var en kommentar omkring at vejskrab på Hyldegårdsvej ikke er godt nok og at særlig indsats var ønskelig.  Formand svarede at bestyrelsen vil tage det ad notam i det forsatte arbejde med at vedligeholde vores veje.

3.  Revideret årsregnskab 2015 til godkendelse (bilag)                          
Beslutning:  Kasseren gennemgik det revideret regnskab som blev enstemmigt godkendt. Regnskabet er behørigt revideret og underskrevet af revisorerne.

4.  Rettidig indkomne medlemsforslag (4 ugers frist)
Benny orienterede om bestyrelsens forslag til inspektion af områdets dræn, se bilag. Det blev understreget i bestyrelsens redegørelse at ansvaret og vedligeholdelsen af dræn på grundejernes matrikeller påhviler de enkelte grundejere og sker for dennes regning. Dræn i veje og rabatter påhviler grundejerforeningen. Det står derfor grundejerne frit hvorledes de gennemfører udbedringer af evt skader på dræn som inspektionen vil afdække.  Når inspektionen er gennemført vil berørte grundejere får besked om eventuelle skader på deres dræn. Der var følgende kommentarer:
Skal G/F Fjordvang ikke betale for dette? Formanden svarede at G/F Fjordvang ejer vejene og tilhørende dræn, men at vedligeholdelsen påhviler vores grundejerforening.
Der blev spurgt om bestyrelsen har kendskab til hvilke områder der er ramt af vand og dårlig afledning, at drænene er fra 1956 og ligger selvfølgedig er i dårlig forfatning men at vedkommende kan leve med forholdene og ikke har interesse i forslaget.
E-mail med Jan Boserups (som ikke var tilstede) kommentarer til forslaget blev læst op. Der var ikke yderligere kommentar til Jan’s e-mail.
Beslutning efter afstemning: 20 for, 4 imod, 1 hverken for/imod.   Forslaget blev vedtaget.

5.  Budget 2017, fastlæggelse af kontingent (bilag)
Kasseren gennemgik bestyrelsens budget forslag for 2017. Kontingent uændret 600 kr per år.  Forslag om at øge vejvedligeholdelse posten til 50.000 kr.  Budget med ændringsforslag blev enstemmigt godkendt.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
Gunnar Svendsen – genvalgt for 2 årig periode
Henrik Munch – genvalgt for 2 årig periode
Niels Finseth – genvalgt som kasser for 2 årig periode

6a.  Valg af bestyrelsessuppleanter
Benny Guldberg – genvalg for 1 årig periode
Thomas Nexø – genvalgt for 1 årig periode.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Grethe Christensen – genvalg som revisor for 1 årig periode
Jan Boserup – genvalg som revisorsuppleant for 1 årig periode

8. Eventuelt
Mogens Bonde og Poul orienterede fra Digeudvalget’s arbejde i den for gangende periode. Yderligere information ved henvendelse til Mogens Bonde.

Mødets afslutning:  Dirigent, Anders Holm takkede mødedeltagere for god ro og orden.
Næste generalforsamling den 29. April 2017

**********************
Ordinær generalforsamling                                                            REFERAT

Lørdag den 25. april 2015 kl. 10.00                         referent Jan Boserup

Mødested i Selskabslokalet Landerslevvej 8                                          Tilstede var 35 stemme-
(overfor Hansens Is)                                                                              berettigede medlemmer

NB: ”Digeudvalgets” omfattende indlæg pkt. 2 er for oversigtens skyld indsat efter pkt. eventuelt.

D A G S O R D E N:

1.  Valg af dirigent og evt. af et 3 mands stemmeoptællingsudvalg      Bestyrelsens forslag: Anders Holm
                            
Beslutning:  Anders Holm takkede for valg og tillid….Konstaterede, at dagsordenen var rettidigt udsendt, men også at der var vedtægtsmæssige fejl i dagsordenen eftersom pkt. 5 (næste års budget) ikke var anført, samt at vedtægtens pkt. 7 (valg af bestyrelsesmedlem) var indflettet i dagsordenens punkt 5, ”valg af formand”….Generalforsamlingen accepterede en ændret opstilling, som alternativ til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

2.  Årsberetning 2014 til godkendelse (bilag)                                            

Beslutning:  Årsberetning 2014 blev enstemmigt godkendt…Forslag fra Engvang 11 om at lade ”Digeudvalget”  præsentere sit arbejde under dette punkt blev godtaget.
Mogens Bonde og Poul Petersens orienterede om deres indsats indtil nu…(den fulde ordlyd er indsat efter pkt. eventuelt)
                     
3.  Revideret årsregnskab 2014 til godkendelse (bilag)                           

Beslutning:  enstemmigt godkendt….Regnskabet er behørigt underskrevet af kasserer og 2 revisorer.

4.  Rettidig indkomne medlemsforslag (4 ugers frist – bilag)   
                            
Beslutning:  Grædehøj 2 redegjorde og uddybede sit forslag….Der køres for stærkt…Forslag om skiltning…gå direkte til fartbøllerne…forbud mod lastblikørsel…hullede veje nedsætter farten..mv…Forslagstiller trak sit forslag ved bestyrelsestilsagn om ”ageren”..

 5.  Budget 2016, fastlæggelse af kontingent  (bilag)
                            
Beslutning:  Forslag om godtgørelse til ”digeudvalget”, var ikke ønsket at ”selve udvalget”….Kasserer har penge i budget 2016 til udgifter jf. pkt 4….Bestyrelsens fremlagte budgetforslag 2016 blev enstemmigt godkendt

6.  Valg af formand:

pt.  Bruno B. N. Jensen, genopstiller gerne  (2 år)       Bruno B. N. Jensen valgt

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
 
pt. Kurt Mainz Hansen, for 2 år      genopstiller  IKKE   
                                                       Nyvalgt:               applaus til            Mogens Bonde

Men Bestyrelsen opstillede imidlertid sin kandidat, Tom Harpøth, der under sin egen præsentation udtrykte sin støtte til Mogens Bonde….Efter forslag ”fra salen”, om at udvide bestyrelsen med et sjette medlem, blev dette vedtægt-ændrings forslag godkendt, 3 stemmer imod, 2 blanke, og resten med 2/3 stemmers flertal  for.            Valgt               Tom Harpøth

7 a.                pt.  Benny Guldberg                  genopstiller gerne                            Valgt
                                        
                              pt. Thomas Stougaard Nexø     genopstiller gerne                          Valgt

8.  Valg af revisorer og suppleanter 
                             
pt.  Ib Nielsen for 2 år                genopstiller IKKE      
                                                                               Nyvalgt:                              Jan Boserup

8 a. Valg af revisorsuppleant
pt. Jan Boserup                      genopstiller gerne   Nyvalgt:               Søren H. Christensen

 9 .  Eventuelt                            TH. Nexø kommenterede på positiv vis strandrensningsdagens forløb og omtalte betydningen af tilbageholdelsen af organisk materiale på hver vores egen parcel… Redegjorde for projekt ”rabat-tilbageklip” og møde med Kommune – efterhånden i et langstrakt forløb…Debat om ”kommunal inkvisitorisk involvering” …Grundejers eget ansvar – er behørigt adviseret…Hvad med opklodsede både på parceller… Byttecentral for effekter…Hvordan håndtere tilløben vand fra Krabbevej nedover Lille Strandvej…Mangelfuld vedligeholdelse af Strandengen                                            
 
Mødets afslutning:             Dirigent, Anders Holm takkede mødedeltagere for god ro og orden.

Næste års Generalforsamling afholdes den 16. april 2016

Bestyrelsen vil efter mødet konstituere sig (udpegning af næstformand og sekretær).

Referatet blev behørigt underskrevet af dirigent og alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og vil tilføjes i Grundejerforeningens protokolmappe.

***********************
Jf. pkt 2. ”Digeudvalget”, ved Mogens Bonde, Tværvang 4  og Poul Petersen, Engvang 11

(Digeudvalget)                                                                                                      april 2015

   1. Konsekvenserne efter stormen “Bodils” hærgen:
   1. Store menneskelige tragedier (psykiske og økonomiske)
   2. Potentiel risiko for allergiske følgevirkninger (sygdomme)
   3. Store værdiforringelser:
    1. Stemplet som stormflodsramt i BBR- registeret
    2. Husene er dermed usælgelige (stavnsbundet på livstid (gæld))
    3. Ejendomsværdi og grundskyld nærmest elimineret, herunder skattegrundlaget til Kommunen
    4. Området er ikke længere attraktivt – fravælges pga. et dårligt ry
    5. Reduceret omsætning i lokalområdet (entreprenører, detailhandlen)
    6. Forsikringsselskaber, banker og realkreditinstitutter strammer betingelserne
   • Hvordan ser prognoserne ud (1)?
   1. Mediankurven til år 2050 udgør ca. 50 cm havvandsstigning
   2. I samme periode en landstigning i lokalområdet på ca. 5 cm.
   3.  Netto prognoseresultat efter mediankurven ca. 45 cm.
   4. De sidste års registreringer på de nordatlantiske destinationer indikerer med al tydelighed at nedsmeltningen har forstærket sig selv. Dvs. at mediankurven ikke længere er den dimensionerende men derimod den øvre kurve med en netto havvandsstigning på ca. 85 cm.
   5. Over Dråby Strand mv. ligger ikke beskyttet i Roskilde fjord området, men derimod  i Isefjorden, og direkte udsat for vind, strøm, vandstandsforøgelse, herunder  bølgepåvirkning med en storm fra nord nord/vest direkte på kystlinjen.
   •   Hvordan ser prognoserne ud  (2)?
   1. Den registrerede havvandstand  i Over Dråby Strand blev efterfølgende målt til 212 cm efter “Bodil”.
   2. Med andre ord, så er Isefjord området væsentligt mere udsat, hvilket kan uddrages af skadesrapporterne i % af den samlede skadesopgørelse efter “Bodil”.
   • Hvordan kommer vi videre (1)?
   1. Bedste løsning – en stormflodssikring/sluse mellem Hundested/Rørvig
    1. Kræver en anlægslov med Staten og Kommuner som anpartshavere/investorer
    2. En ny trafikforbindelse kunne indtænkes i det kommende projekt
   2. Næstbedste løsning er lokale diger, sluser med pumpestationer mv. med Kommunen og lodsejere som anpartshavere
   •   Hvordan kommer vi videre (2)?
   1. Vigtigst af alt, hvis næstbedst løsning vælges, at diger mv. bliver etableret først i Isefjordområdet.
    1. Begrundelse:
     1. En stormflodssikring ved Kronprins Frederiks Bro vil betyde en afskæring af det samlede fjordvandsareal med ca.1/3.
     2. Dette vil bevirke, at det resterende fjordareal (bassin) bliver fyldt hurtigere op, og med en yderligere havvandsstigning til følge, såfremt stormen har en tidsmæssig længde som “Bodil” havde.
     3. Kommunen vil således være ansvarspådragende, såfremt anlægsarbejderne ikke bliver gennemført i den rigtige rækkefølge.
   • GF/Over Dråby Strand har brug for Kommunens hjælp (digeløsning)
     • Økonomisk
     • Juridisk
     • Rådgivning
     • Status for området (1):
     1. Vi ejer ikke selv den foranliggende strandeng, hvor diget tænkes anlagt.
     2. Bagvedliggende G/F Fjordvang ejer strandengen. Hvilke muligheder har vi?
      1. Tinglyst rettighed til anlægning af dige, adkomst, ejerskifte, omkostningsfordeling etc.
     • Status for området fortsat (2):
     1. Vi har brug for at svinge diget ind på Stiftelsens jorder mod nord for ikke at få tilbageløb, samt midlertidig adkomst/ transport af tunge køretøjer med råjord på grusvej gennem skoven.
     2. Vi har brug for et samarbejde med lodsejerne (GF Fjordvang og Stiftelsen) og grundejerforeningerne mod syd (3 stk.), dels for at få afsluttet diget korrekt i relation til ikke at få tilbageløb, dels for et samarbejde såfremt de selv ønsker at forlænge diget til deres egen beskyttelse.
     3. Ellemoserenden er et Kommunalt vandløb med udløb i Isefjorden.
     4. Der skal anlægges en klapsluse med sandfang, samt grovsi både foran – og bagved klapslusen, så grene mv. ikke hindrer en korrekt funktion samt en automatisk virkende pumpestation, når klapslusen er lukket pga. storm/høj vandstand.
     • Status for området fortsat (3):
     1. Ellemoserenden afvander et større land- og sommerhus-område (se drænkort). Ved højvande I forb. med nordvestlig storm, opstemmer Ellemoserenden og løber over sine breder og skaber dermed problemer ved strand parcellerne og i baglandet (se lavtlandskortet).  Udledningsmængde er ikke klarlagt!
     2. Vi har ligeledes et behov for en dialog med DONG, for at få hævet flere af elstik lednings-skabene “Gravstene”, som står under vand når Ellemoserenden løber over ved en hård nordvestlig storm.
      Dette er vitalt, når pumpestationen efterfølgende skal el – forsynes.
     3. Til stranden afvandes tillige et mindre privat drænudløb (se drænkort). Dette tænkes omledt, hvis muligt på bagsiden af det kommende dige med udløb før klapslusen, så det kun er nødvendigt at etablere én klapsluse.
     • Handlings plan
     1. Det forlyder, at Kommunen har lovhjemmel til at pålægge grundejerne at etablere en stormflodssikring (f.eks. et dige)
     2. Ansøgninger, (Kystinspektoratet og Fredningsmyndigheder), kotehøjde, digeprofil mv.
     3. Er Kommunen behjælpelig med koordinerende møder med alle interessenter, ansøgninger, sagsbehandling, tinglysninger, projektmateriale, udbud, tilsyn etc.?
     4. Kommunen er ligeledes partshaver i forbindelse med å udløbet, herunder etablering af klapsluse mv.
     • Handlings plan (2)
     1. Vi er en lille grundejerforening, hvorfor vi er dybt afhængig af økonomisk støtte til at “løfte” en så stor anlægsopgave.
     2. Er der fonde, som kan ansøges?
     3. Stiller Kommunen med en garanti ved evt. låneoptagning?
     4. Vi har selvfølgelig et ønske om at inddrage de tilstødende grundejerforeninger og lodsejere efterfølgende, men vigtigst her og nu er, at få Kommunen i tale, få jer informeret om forholdene, og få sat en proces igang, så vi ikke mister mere kostbar tid inden næste storm melder sin ankomst med ødelæggende skader til følge.
     5. Hvordan kommer vi videre?
     • Når diget er etableret
      Det psykiske og mentale pres ophører
     • Området vil genetablere sit gode ry, og glæden ved at opholde sig i sommerhusområdet tæt på skov og strand.  (Snart med forbedrede trafikforhold og tæt på København)
     • Højere handelsværdier (flere interesserede købere)
     • Højere ejendomsvurderinger og grundskyld (skattegrundlag)
     • Større omsætning i erhverv og detailhandel i lokalområdet.

************

Ordinær generalforsamling                                                REFERAT

Lørdag den 3. maj 2014 kl. 10.00                                        referent Jan Boserup

i Kignæshallen, Smedeengen 2, Jægerspris                                    Tilstede var 23 stemme-berettigede medlemmer

 

D A G S O R D E N:

1.  Valg af dirigent og evt. af et 3 mands stemmeoptællingsudvalg      Bestyrelsens forslag: Anders Holm
                           
Beslutning: Anders Holm valgt med applaus. AH konstaterede, at dagsordenen var rettidigt udsendt. Det manglende vedtægtsbestemte punkt ”godkendelse af budget 2015” kunne tilføjes som pkt. 4 b.                                     Godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

2.  Årsberetning 2013 til godkendelse (bilag)                                            

Beslutning: Spørgsmål om bestyrelsens indsats vedrørende ”hæk / rabat-tilbageklip”. Bestyrelsen har ved Thomas Stg.-Nexø etableret kontakt og et snarligt møde om ”hæk og vore 2 grøftoprensninger” er aftalt. Forvaltningen ved ny sagsbehandlerbeklagede, at de tidligere fremsendte dokumenter var ”forlagt”.
Godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

3.  Revideret årsregnskab 2013 til godkendelse (bilag)                          
Beslutning: Kasserer uddybede flere posteringers indhold.
                                                                 Godkendt enstemmigt af generalforsamlingen.

4.  Rettidig indkomne medlemsforslag (4 ugers frist – i år 5. april)    Ingen indkomne medlemsforslag.
Spørgsmål om ikke 4-ugers indsendelsesfristen kunne markeres tydeligere i forhold til dato for generalforsamlingen blev besvaret ved, at kontingent-opkrævnings-brevet i januar måned oplyste dato for generalforsamlingen. Næppe mere kunne gøres      

4 a  Ændringsforslag til vedtægt  (bilag)
Bestyrelsens forslag blev kritiseret i sin udformning trods de indeholdte beskedne beløb. Flere udtrykte fuld forståelse for ønsket om dækning af rimelige omkostninger i forbindelse med en bestyrelsespost. Dirigenten afbrød kortvarigt genf-mødet, hvorefter bestyrelsen internt drøftede problemstillingen. Bestyrelsen trak sit forslag ved erkendelse af, at være ”dækket ind” i budgettets post ”Godtgørelse til formand/sekretær/kasserer” på 3.000 kr. i indeværende år og i sit eget budgetforslag for 2015.
Generalforsamlingen godkendte herunder forslaget om en ”bagatelgrænse”.
Budgetforslag for 2015 med uændret årskontingent på 600 kr. blev efterfølgende godkendt med 22 stemmer for og 1 imod,                      idet Bestyrelsen anmodes om opmærksomhed på revnedannelse i asfaltbelægningen på Lille Strandvej.     

5.  Valg  – På valg er:  Gunnar Svendsen, genopstiller gerne  (2 år)                                Genvalgt
                                     
        Henrik M. Madsen, genopstiller gerne  (2 år)                               Genvalgt

                                      Niels Finseth, kasserer  (2 år)                                                    Genvalgt

6.  Valg af bestyrelsessuppleanter:  p.t. Benny Guldberg                  Genopstiller gerne  Genvalgt
                                        
                                                             p.t.Thomas Stougaard Nexø     Genopstiller gerne      Genvalgt
   
7.  Valg af revisorer, p.t.  Grethe Christensen for 1 år                        Genopstiller gerne      Genvalgt      

                                   p.t.  Ib Nielsen for 1 år                                         Genopstiller gerne      Genvalgt

7a. Valg af revisorsuppleant p.t. Jan Boserup                                    Genopstiller gerne      Genvalgt

 

8 .  Eventuelt                                                   Holdt op mod vor vedtægt § 12 – (”ordensreglementet”) blev det drøftet
.. om rimelighed i upassende flerårs-opmaganisering af ikke sejlklare skibsvrag,
..af langtids-tilstedeværelse af ”30 års pebber-olietønder”,
..af ophobning af brændbart træaffald i skelgrænse,
og af ”rodehoved-roderi og uorden” i al almindelighed.
Bestyrelse/formand tager kontakt til parcelejer/relevant myndighed til afklaring af disse forhold..
                                                                                     
Mødet sluttet med dirigentens tak til forsamlingen for ”ro og god orden

Næste års Generalforsamling afholdes den 25. april 2015

*************

Bestyrelsen vil efter mødet konstituere sig (udpegning af næstformand og sekretær).

Referatet er behørigt underskrevet af dirigent og alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og vil tilføjes i Grundejerforeningens protokolmappe.

BESLUTNINGS-(IT-) REFERAT 2013:
Tilstede var 25 stemmeberettigede grundejere
                                                                  Referent: Jan Boserup

 1.  Valg af dirigent og evt. af et 3 mands stemmeoptællingsudvalg    Bestyrelsens forslag: Anders Holm
                  
Beslutning:     Anders Holm (med forsamlingens applaus). AH foreslog, at pkt. 5a. (indkomne forslag) “rykkede op” og behandledes som pkt. 4 i overensstemmelse med Vedtægten.
Godkendt af forsamlingen, men nedenfor dog opsat i overensstemmelse med den udsendte dagsorden

2.  Årsberetning 2012 til godkendelse (bilag)
                     
Beslutning:     Godkendt med 23 stemmer for, 2 imod. (Jan B havde bemærkning om, at “de budgetterede 8.000 kr. til Ellemosegrøftbro ikke vedrører 2012 som beskrevet…”Pilleri” blev i debatten anført fra anden side
                                                                                             
3.  Revideret årsregnskab 2012/ godkendelse (bilag)

Beslutning:     Godkendt med stemmerne 22 for, 3 hverken for eller i mod (efter en af Jan B fremført påstand) om, at en udgift til 50-årsjubilæums-teltleje på 400 kr. ikke var “foreningsvedkommende”, jf. generalforsamlingsbeslutning 2012 bestemmende, at udgifter i forbindelse hermed skulle være “brugerbetalt”                                         ­­­­­

4.  Budget – 2014/ fastlæggelse af medlemskontingent (bilag)

Godkendt med stemmerne 21 for, 2 imod og 2 hverken for eller imod. = kontingentforhøjelse til 600 kr./år og efter debat om genindføjelse at “kontingent-opkrævnings-posten” på 3.000 kr. Således fremkommer totaludgiften 44.400 kr. mod indtægten 44.800 kr. = et driftoverskud på 400 kr.­­­­­

5.  Rettidigt indkomne medlemsforslag (4 ugers frist – i år pr. 16. marts)

     5. a.  Ændringsforslag til Budget 2013 (bilag)

Forsamlingen drøftede under dette punkt bestyrelsens anmodning om “budget-opgradering” af Vej- og drænkontoen fra 20.000 kr. til 50.000kr. Jan B. fremførte med ny viden, at den på generalforsamlingen 2012 besluttede post “Ellemosegrøft-broprojekt er juridisk ulovlig i foreningsretslig forstand. Dirigenten bekræftede dette med sin viden på området med status som bestyrelsesformand i egen forening.
Godkendelse af begge punkter med 18 stemmer for, 6 imod

5. b.  Ændringsforslag til Vedtægt (bilag)

Det af Jan B fremsendte forslag om at give bestyrelsen en “mail-mulighed” for at lette “postarbejdet” ved generalforsamlings-indkaldelse blev ændret efter nogen debat til: “Til den i medlemskartoteket oplyste mailadresse, alternativt pr. brev til folkeregisteradresse udsendes til det enkelte medlem senest 14 dage forud…..”       
Forslaget blev godkendt med ovennævnte tilrettede ordlyd

     5. c.  Ændringsforslag til Vedtægt (bilag)

Det af Jan B fremsendte forslag om strategiskt at kunne sikre foreningens fortsatte beståen ved ingen mulighed for at “få kassererposten besat”.. “ved at bemyndige bestyrelsen til at lade et eksternt revisor-/bogføringsfirma forestå kasserens opgaver i ønsket omfang” blev nedstemt med “kun 12 for” (ændringer i Vedtægt kræver to trediedels flertal).

6   a. Valg. – På valg er:

                      Bestyrelsesformand (pt. Thomas Stougaard-Nexø) for 2 år
                      (Thomas beklagede pga. alvorlig sygdom ikke at kunne fortsætte)
                                                                                      
Valgt: Bruno B. N. Jensen
Engvang 3

6.  b.  Valg. – På valg er:
                   Bestyrelsespost (pt. Bruno Jensen for 2 år)

      Valgt:  Kurt M. Hansen
Hyldegårdsvej 1

7.  b.  Valg af Bestyrelsessuppleanter:
(pt. Lise Raahauge og Benny B. Guldberg) for 1 år 

Valgt:  Benny Bjelke Guldberg
Tværvang 5
Valgt:  Thomas Stougaard-Nexø
             Stjernevang 5
8.  a.  Valg af revisor – På valg er:  

                 Revisor (pt. Ib Nielsen) for 2 år
Valgt:  Ib Nielsen
            Lille Strandvej 8

8.  b.  Valg af revisorsup. (pt. Jan Boserup for 1 år)

Valgt:  Jan Boserup     
            Engvang 12

9.  Strandrensningsdag:

Thomas roste deltagere for deltagelse med oplysning om forløbet af en god dag.
Påskelørdag var valgt af hensyn til at “forårs-vegetationen ikke er igangsat”                                                   

10.   Eventuelt                                                                                      
Thomas opfordrede medlemmer til “at melde ind” om gode ideer om “hvad som helst” med foreningsrelevans.
Et “for sent” indkommet forslag om “maskin-fælleskab” kunne ikke behandles under dette punkt jf. generelle generalforsamlingsforenings-regler.
Bestyrelsen vil besvare henvendelsen

Generalforsamling 2014 afholdes i Kignæshallen

lørdag den 3. maj kl. 10.00                                                                    

Bestyrelsen vil snarest efter generalforsamlingen konstituere sig (udpegning af næstformand og sekretær).

dato: 13. april 2013

Behørigt underskrevet i original-eksemplar/ mail-godkendt og protokolleret

*********

Generalforsamlingen den 21. april 2012

BESLUTNINGS-(mail)-REFERAT:
                                               Tilstede var 29 stemmeberettigede
                            Referent: Jan Boserup

 

1.  Valg af dirigent og evt. af et 3 mands stemmeoptællingsudvalg    Bestyrelsens forslag: Anders Holm
                  
Beslutning:     Anders Holm, –
som foreslog en ændring af opstillingen i dagsordenens punkter, fx at pkt. 3 og 4 (regnskab & budget) behandles efter indkomne forslag incl. pkt. 9 (50-årsjubilæum).
Godkendt af forsamlingen.

2.  Årsberetning 2011 til godkendelse (bilag)
                     
Beslutning:     Enstemmigt godkendt uden spørgsmål
                                                                                             
3.  Revideret årsregnskab 2011/ godkendelse (bilag)

Beslutning:     Enstemmigt godkendt, dog fremkom forinden et ønske om udspecificering af posten vej/dræn

4.  Budget – 2013/ fastlæggelse af medlemskontingent (bilag)

Godkendt, uændret 500 kr./år, dog med udvidelse på + 8.000 kr. (der således tages af formuen) men øremærket til ”brofornyelsesprojekt” på Strandengen.­­­­­

5.  Rettidigt indkomne medlemsforslag (4 ugers frist – i år pr. 24 marts)

     5. a.  Ændringsforslag til vedtægt (bilag)

Vedtægtstilføjelse i § 2 (formålsparagraf): – ”samt at styrke sammenhængskraft ved fælles aktiviteter”

5. b.  Økomomisk tilskud vedr. pkt. 9 (bilag)

Efter megen debat blev Festudvalgets ønske om tilskud på 15.000 kr. til 50-års-jubilæet blev nedstemt med 9 for og 14 stemmer imod                                            ­­­­­

     5. c.  Strandrensningsdag vedr. pkt. 10 (bilag)

Vedtaget som foreslået den 28. april kl. 9.30 ved Stjernevang 7,
16 stemte for, ingen imod og 9 hverken for eller imod

6   a. Valg. – På valg er:
Bestyrelsesformand (pt. Jan Boserup) for 1 år 

  Valgt: Thomas Stougaard-Nexø                        Stjernevang 7
6.  b.  Valg. – På valg er:
                        Kasserer (pt. Flemming Nielsen) for 2 år                   Valgt:  Niels Christian Finseth                   Tværvang 7

7.  a.  Valg. – På valg er:
                       Bestyrelsespost (pt. Gunnar N. Svendsen) for 2 år 

Valgt:  Gunnar Norton Svendsen                          Mellemvang 8

Bestyrelsespost (pt. Thomas St. Nexø) for 2 år            

Valgt:  Henrik Munch-Madsen                                Mellemvang 3
                                           

7.  b.  Valg af Bestyrelsessuppleanter:
                       (pt. Lise Raahauge og Benny Guldberg) for 1 år   

     Valgt:  Lise Raahauge                                   Ved Grædehøj 1

Valgt:  Benny Bjelke Guldberg                 Tværvang 5                                                                                                             

8.  a.  Valg af revisor – På valg er:  

             Revisor (pt. Niels Chr. Finseth) for 2 år                      

Valgt:  Grethe Christensen                                     Hyllegårdsvej 2

8.  b.  Valg af revisorsuppleant (pt. Grethe Christensen) 1 år 

  Valgt:  Jan Boserup                                            Engvang 12

9.   50- årsjubilæum (bilag)

                                            Afholdelse af 50 års-jubilæums-sammenkomst som skitseret blev enstemmigt vedtaget (jf. pkt. 5.b dog med 100 % egenbetaling)

 10.  Strandrensningsdag (bilag)

Vedtaget, se pkt. 5. c

11. ”madbål” (bilag)
Til orientering, ”godkendt”                                                                  

12.   Eventuelt                                                                                     
Næste Generalforsamling afholdes i

Kignæshallen den 13. april 2013 kl. 10.00                                                         

Bestyrelsen vil snarest efter mødet konstituere sig (udpegning af næstformand og sekretær).

dato: 21. april 2012
Behørigt underskrevet i original-eksemplar og protokolleret:

Referent:     Jan Boserup
Dirigent:      Anders Holm                     
Jan Boserup                        ___________________________
(formand/sekretær)
Gunnar Norton Svendsen   (ikke til stede)
(næstformand)
Flemming Sund Nielsen    ___________________________
(kasserer)
Bruno B. N. Jensen            ___________________________
(bestyrelsesmedlem)
Thomas Stougaard-Nexø   ___________________________
(bestyrelsesmedlem)

Grundejerforeningen OVER DRÅBY STRAND
Referat fra generalforsamlingen lørdag den 7. maj 2011.

Referent: Mogens Bonde, Tværvang 4

Dagsorden pkt. 1. Valg af dirigent og evt. 3 mands stemmeoptællingsudvalg

 • Bestyrelsen foreslog Anders Holm (AH).
 • AH blev valgt.
 • AH konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og der var 24 stemmeberettede medlemmer til stede incl. 4 fuldmagter.
 • AH foreslog udsættelse af stemmeudvalg til behov opstod – vedtaget.

Dagsorden pkt. 2. Årsberetning 2010/ godkendelse

 • Formand Jan Boserup (JB), Engvang 12, kommenterede beretningen (udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen) og nævnte bl.a.:
  • At bestyrelsen havde 40 email adresser, men opfordrede den fremmødte forsamling at gøre dette til ”indskrivningsmester” Bruno Jensen, såfremt de endnu ikke havde meddelt email adresse.
  • Tilbageklip af beplantning/hegn mod vej, var stort set blevet efterkommet. Bestyrelsen har valgt at overdrage opfølgning heraf til den kommunale vejmyndighed desuagtet, at der på sidste års generalforsamling blev givet en bevilling til ”advokat omkostning i rimeligt omfang” om nødvendigt.
  • Forbud mod afbrænding af haveaffald mv. i h.t. ny lovgivning. Mindre madbål er dog tilladt..

Indlæg til formandens beretning:

   • Thomas Nexø (TN), Stjernevang 7, ønskede uddybning vedr. kommunes forpligtelser vedr. rensning af Ellemoserenden for tang og grøde.

Svar JB:
Ellemoserenden er en kommunal forpligtelse til både grødeskæring og oprensning, herunder fjernelse af opskyllet tang, således at afvanding kan foregå uhindret.
Ligeså stiller det sig med den sydlige grøft, men det påhviler GF/ Fjordvang at drage omsorg for oprensning.
Dette bliver ikke gjort, hvorfor JB har kontaktet kommunen direkte.
Indlæg:

   • Lise Raahauge, Grædehøj 1, ønskede forklaring/hjælp til, hvor matriklens skelpæle står.

Svar JB:
Placering af kabelskab, herunder flugtning, kan indikere skellet – 2 fra bestyrelsen vil efterfølgende hjælpe Lise.

 • AH satte formanden beretning til afstemning – enstemmig godkendt.

 

Dagsorden pkt. 3. Revideret årsregnskab 2009/ godkendelse

 • Flemming Nielsen fremlagde regnskabet (udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen). Ingen indsigelser.
 • JB anmodede om, at få overdraget et underskrevet regnskab til protokollen.
 • AH satte årsregnskabet til afstemning – enstemmig godkendt.

Dagsorden pkt. 4. Budget 2012/ fastlæggelse af medlemskontingent

 • FN fremlagde budgettet for 2012 (udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen).

Indlæg:

   • TN ønskede, at der var fokus på nedslidte dræn, og afsætte beløb kr. 10.000 til dette.

Svar (FN):
Nedbrud på dræn vil selvfølgelig blive udbedret, men egentlig forebyggende vedligehold var ikke budgetteret, og var heller ikke nødvendigt.
Indlæg:

 • TN trak derefter sit forslag.
 • AH satte budgettet til afstemning – enstemmig godkendt.

Dagsorden pkt. 5a. Bestyrelsens forslag til ændring i vedtægt (bål/fyrværkeri)

 • JB redegjorde for ændringsforslaget i relation til kommunens vedtagne brandregulativ.

Indlæg:

 • LR efterspurgte størrelsen på et ”madbål”, herunder varigheden af dette..
 • FH anmodede om at være tolerante over for hinanden i relation til madbål.

Svar JB:
Den eksakte lovtekst kendes pt. ikke, herunder størrelsen på ”madbålet”. Bestyrelsen, lovede at ”granske” i denne lokal-kommunale udmelding.

 • AH satte 1’ ændringsforslag 5a til afstemning med en evt. tekst ændring til næste år, hvortil 2/3 majoritet kræves – 23 for, 1 tilkendegav hverken for eller imod.

Dagsorden pkt. 5b. 50 års jubilæum 23.11.11, Passiv/aktiv – hvordan, hvem?

 • JB redegjorde for, at bestyrelsen ikke vil medvirke til afholdelse – ej heller til at yde økonomisk bistand til dette med reference til en vurdering af advokat Viggo Bækgaard (h), der fastslår, at afholdelse af arrangementer af social karakter, skal fremgå af vedtægterne. Det gør vores ikke.

Indlæg:

 • Der var en del markeringer – bl.a. fra: Henrik Nexø, Mellemvang 3, Bent Christensen, Hyldegårdsvej 2, Gunnar Svendsen, Mellemvang 8, Kurt Mainz Hansen, Hyldegårdsvej 1, Niels Finseth, Tværvang 7, FN, TN, og Vivian Majlund, Engvang 13.
  Konklusion: Generel enighed om, at 50 års jubilæet bør fejres, og en sammenkomst som denne kan skabe sammenhold, hygge og anledning til at møde nye medlemmer.
  TN opfordrede til, at der blev nedsat et ad hoc festudvalg.
 • AH satte 2’ ændringsforslag 5b til afstemning, dog opdelt som nedenstående:
  Afholdelse af 50 års jubilæum – men med festafholdelse i 2012 – enstemmigt godkendt.
  Herunder følgende underafstemninger:
  Afholdelse af 50 års jubilæum – fest 2012, som ren brugerbetaling – 13 for.
  Afholdelse af 50 års jubilæum – fest 2012, med kr. 100 – tilskud pr. parcel – 9 for.
  Afholdelse af 50 års jubilæum – fest 2012, med kr. 100 – pr. deltager pr. parcel – 3 for.
  Konklusion: Ren brugerbetaling.

  Ad hoc- festudvalg blev vedtaget med følgende personer:
  Thomas Nexø, Henrik Munch Madsen og Bent Christensen. TH fandt dette antal tilstrækkeligt.

Dagsorden pkt. 5c. Rettidigt indkomne medlemsforslag

Indlæg:

 • TN, redegjorde/uddybede intensionerne i de fremsendte forslag.
  HM ønskede, at alle vil deltage på dagen for strandrensning, herunder rabatter mv. af lyst og ikke af tvang for, at alle kan trives i et godt miljø.
  Preben Skat Nielsen, Stjernvang 1, gjorde venligst opmærksom på, at beskæring af træer og buske ikke foregår på andres parceller, og for øvrigt at oprydning på strandengen ligeledes gjaldt henliggende både og bådtrailere.
  TN var enig med JB om at en fornuftig dialog med formanden for Fjordvang var vanskelig.
  Bent Christensen klandrede bestyrelse for manglende medvirkning til at få rettet rabatter op på Engvang syd efter en ret omfattende jordkørsel.

Svar JB
Vedr. opkørte rabatter vil bestyrelsen tage kontakt til skadevolder for at få forholdene reetableret.

 • I og med at forslagene på nær et ikke var formuleret entydigt/korrekt, kunne AH ikke sætte disse forslag til afstemning, men forsamlingen gav TN medhold i, at det var gode hensigtserklæringer.
  AH satte det fremsendte forslag om, at bestyrelsen skulle arrangere en strandrensningsdag hvert år til afstemning – ingen imod, 3 stemte hverken for eller imod.

Dagsorden pkt. 6a. Valg. – På valg er: Midlertidig kasserer (pt. Flemming Nielsen) for 1 år.

FN var villig til valg.

 • AH noterede sig, at FN enstemmigt blev valgt med applaus.

 

Dagsorden pkt. 6b. Valg. – På valg er: Bestyrelsesformand (pt. Jan Boserup) for 2 år.
JB ønskede ikke genvalg, og begrundede det med mere tid til familie, havde været med i en lang årrække, og som JB udtalte, at ”han med sin natur i denne rolle” skabte sig flere fjender end venner.

GS, TN, HN og FN opfordrede dog JB til at genopstille i det mindste for 1 år trods vedtægtens bestemmelser.

AH spurgte forsamlingen om der kunne gives dispensation for valg af 1 års varighed.
Ingen tilkendegivelser imod forslaget.

JB tilkendegav, at være villig til valg for 1 år.

 • AH noterede sig, at JB enstemmigt blev valgt med applaus.

Dagsorden pkt. 7a. Valg. – På valg er: Bestyrelsespost (pt. Bruno Jensen) for 2 år.

BJ var villig til genvalg.

 • AH noterede sig, at BJ enstemmigt blev valgt med applaus.

Dagsorden pkt. 7b. Valg. – På valg er: Bestyrelsessuppleant (pt. Benny Guldberg) for 1 år.

BG var villig til genvalg.

 • AH noterede sig, at BG enstemmigt blev valgt med applaus.

 

”Dagsorden pkt. 7c.” Valg. – På valg er: Bestyrelsessuppleant (pt. Thomas Nexø) for 1 år. (Thomas har varetaget opgaven som bestyrelsesmedlem efter Hans-Henrik Enger trak sig i begyndelsen af valgperioden).

TN var villig til genvalg.

 • AH noterede sig, at TN enstemmigt blev valgt med applaus.

”Dagsorden pkt. 7d”. Valg. – På valg er: Bestyrelsessuppleant  for 1 år.
Lise Raahauge, Grædehøj 1 var villig til valg.

 • AH noterede sig, at LR enstemmigt blev valgt med applaus.

Dagsorden pkt. 8. Valg. – På valg er: Revisorsuppleant (pt. Helle Asbøg)

Helle Asbøg ønskede ikke genvalg.
Grethe Christensen var villig til valg.

 • AH noterede sig, at GC enstemmigt blev valgt med applaus.

Dagsorden pkt. 9. Eventuelt

 • Carl Gustav Hasselris, Lille Strandvej 4, spurgte, hvad der skete ved Grædehøj.
  TN kunne meddele, at der var to uafhængige projekter for hver sin grundejerforening under udførelse med kommunalt tilskud.
  Det ene havde til formål at afgræsse strandengen, således at biotopen kunne gendannes, og dermed give plads til en mangfoldighed af oprindelige planter og dyreliv.
  Det andet projekt havde til formål at afdække de forhistoriske mindesmærker (gravhøje mv.) ved rydning af beplantning.

Da der ikke var flere indlæg takkede JB herefter dirigenten (AH) for hans indsats.

*******************

Grundejerforeningen OVER DRÅBY STRAND
Referat fra generalforsamlingen lørdag den 17. april 2010.

Referent: Mogens Bonde, Tværvang 4

Dagsorden pkt. 1. Valg af dirigent og evt. 3 mands stemmeoptællingsudvalg

 • Bestyrelsen foreslog Anders Holm (AH).
 • AH blev valgt.
 • AH konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig varslet, og der var 30 stemmeberettede medlemmer til stede.
 • AH foreslog udsættelse af stemmeudvalg til behov opstod – vedtaget.

Dagsorden pkt. 2. Årsberetning 2009/ godkendelse

 • Formand Jan Boserup (JB), Engvang 12, kommenterede beretningen (udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen) og nævnte bl.a.:
  • Ændring af opkrævningsformen idet kommunen ikke længere påtager sig opgaven.
  • Ændring af formuekontoen til en anlægskonto.
  • Vedligehold af veje, vejskrab og pålægning af grus (større lag for opretning af Tværvang ved ”Renden”)
  • Tilbageklip af beplantning/hegn mod vej, herunder brev til 31 lodsejere.
  • Bom og nedbrudt dige ved enden af Engvej.
  • Maskinoprensning af den sydlige ”Grøft”.
  • Forbud mod afbrænding af haveaffald mv. i h.t. ny lovgivning.

Indlæg:

   • Jens Bjerregaard, Engvang 20, ønskede uddybning vedr. bom og opfyldning af diget.

Svar JB:
Diget er ikke fredet, bommen er fjernet, og der ligger 3 store kampesten, så gennemkørsel ikke er mulig.
Indlæg:

   • Hans Henrik Enger (HH), Stjernevang 5, ønskede svar på, om der havde været reaktion fra lodsejerne, som havde modtaget skrivelsen.

Svar JB:
Ingen direkte negative tilkendegivelser. Kontrolbesøg gennemført den 1. april. Det er vigtigt, at den nye bestyrelse følger op og foretager en hurtig aktion mod de eventuelle lodsejere, som ikke foretager tilbageklipning til skel evt. ved bistand fra kommunen og senere, hvis det viser sig nødvendigt via advokat.
Indlæg:

   • HH ønskede information vedr. Sommerhuskontaktudvalget.

Svar JB:
Kommunen har foretaget en ny geografisk sommerhusområde-opdeling i forbindelse med den nye kommunestruktur. Vores næstformand Finn Christensen, Nyvang 8 har været vores mand på denne sag. Vi er blevet valgt fra pga. vores forenings lidenhed, hvorfor Fjordvang repræsenterer os i kontaktudvalget. JB tager kontakt til flere bestyrelser i kontaktudvalget for derigennem at få indflydelse, idet kontakten via Fjordvang ikke fungerer.
Indlæg:

   • HH spurgte, om forbuddet mod afbrænding af haveaffald er vedtaget?

Svar JB:
Vedtaget i Folketinget den 13. januar 2010.
Indlæg:

 • Thomas Nexø (TN), Stjernevang 7, spurgte, hvem der har forpligtelsen for skelbeskæring mod Fjordvang (hjørnegrund)? samt
 • Oprensning af dræn – budgettering?

Svar JB:
Fjordvang ejer, men vi har vedligeholdelsesomkostningerne.
Vedr. skelbeplantning foregår samarbejdet udmærket.
Indlæg:

 • TN spurgte til drænet på hjørnet af Stjernvang, som har delvise sætninger, om der er taget højde for forøgede omkostninger til reetablering? Samt om brandfold i forhold til skel og vejbredde?

Svar JB:
Vejenes bredde skal overholdes eventuelt via kommunen eller advokat.
Drænomkostninger behandles under budget 2011.

 • AH satte formanden beretning til afstemning – enstemmig godkendt.

Dagsorden pkt. 3. Revideret årsregnskab 2009/ godkendelse

 • Eva Werner (EW) fremlagde regnskabet (udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen). Ingen indsigelser.
 • AH satte årsregnskabet til afstemning – enstemmig godkendt.

Dagsorden pkt. 4. Budget 2011/ fastlæggelse af medlemskontingent

 • EW fremlagde budgettet for 2011 (udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen).

Indlæg:

   • Kurt Hansen (KH), Tværvang 1, ønskede uddybning af posten opkrævningsgebyr samt posten diverse, kr. 5.000.

Svar (JB):
Det kan være nødvendigt at bruge honoreret hjælp udefra til denne opkrævningsopgave vedr. kontingentet.
Div. konto er til uforudsigelige omkostninger.
Indlæg:

 • TN spurgte til henlæggelse af midler i relation til foreningens 50 års jubilæum?

Svar JB:
Der vil blive afsat et beskedent beløb til fejring af 50 års jubilæet.
Indlæg:

 • HH foreslog, at budgettet for stabilgrus og vedligeholdelse af dræn blev sat op.

Svar JB:
Foreslog en forøgelse af driftsbudgettet på kr. 10.000 og uændret medlemskontingent.

 • AH satte budgettet til afstemning med hævelse af anlægsbudgettet med kr. 10.000 – 27 stemte for, 2 imod og 1 tilkendegav hverken for eller imod.

Dagsorden pkt. 5a. Bestyrelsens forslag til ændring i vedtægt mv. 1’ ændringsforslag!

 • JB redegjorde for ændringsforslaget fra 5 til min. 3, idet det tidligere har været svært at få opstillet 5 bestyrelsesmedlemmer.

Indlæg:

 • TH mente, det var uheldigt med mindste fællesnævner, og at det ikke burde vedtages. Eventuel nedlæggelse af foreningen er beskrevet i vedtægterne, så hvorfor gøre det før det er nødvendigt.
 • HH var enig med TH, og ønskede fortsat 5 bestyrelsesmedlemmer.
 • KH enig med TH og HH. Hvis problemet skulle opstå, kunne man indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Svar Flemming Nielsen, Engvang 5:
3 er minimum, hvilket ikke er maksimum, ønskeligt med 5 bestyrelsesmedlemmer. Ændringsforslaget er en ”nødudgang”, såfremt der ikke kan stilles 5 medlemmer.
Svar JB
Det er ikke en minimumsbeslutning, men en nødværgebeslutning.

 • AH satte 1’ ændringsforslag 5a (§7 i vedtægterne) til afstemning, hvortil 2/3 majoritet kræves – 20 for, 8 imod, 0 tilkendegav hverken for eller imod.

Dagsorden pkt. 5a. Bestyrelsens forslag til ændring i vedtægt mv. 2’ ændringsforslag!

 • JB redegjorde for ændring af formuekontoen til en anlægskonto til dækning af foreningens driftsudgifter.
 • AH satte 2’ ændringsforslag 5a (§10 i vedtægterne) til afstemning  – enstemmig godkendt.

Dagsorden pkt. 5a. Bestyrelsens forslag til ændring i vedtægt mv. 3’ ændringsforslag!

Indlæg:

 • TH, HH ønskede et referat og ikke et beslutningsreferat.
 • HH ønskede oplyst, hvor mange der havde afleveret email adresser?

Svar JB
Opfordrede til, at foreningens medlemmer opgav deres mailadresser for at spare porto. Pt. har ca. 27 meddelt deres email adresser.

 • AH satte 3’ ændringsforslag 5a (§5) i vedtægterne) til afstemning – 27 for, 1 tilkendegav hverken for eller imod.

Dagsorden pkt. 5a. Bestyrelsens forslag til ændring i vedtægt mv. 4’ ændringsforslag!

 • JB anmodede om en tilkendegivelse (støtte) til bestyrelsen, således at de har mandat til at følge op på hækskrivelsen i relation til lodsejer, kommune og evt. advokat. JB tilkendegav, at det ikke var meningen, at ændringsforslaget skal med i vedtægterne.
 • AH satte 4’ ændringsforslag 5a til afstemning – enstemmig godkendt.

Dagsorden pkt. 5b. Rettidigt indkomne medlemsforslag

Indlæg: Ingen.

Dagsorden pkt. 6. Valg. – På valg er: Kasserer (pt. Eva Werner)

Eva Werner ønskede ikke genvalg.
HH var villig til valg.

 • AH noterede sig, at HH enstemmigt blev valgt med applaus.

Dagsorden pkt. 7. Valg. – På valg er: Bestyrelsespost (pt. Finn Christensen)

Finn Christensen ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog bestyrelsessuppleant Gunnar N Svendsen (GN), Mellemvang 8. GN var villig til valg.

AH noterede sig GN enstemmigt blev valgt med applaus.

Dagsorden pkt. 7. Valg. – På valg er: Bestyrelsespost (pt. Flemming Nielsen)

FN var villig til genvalg.
TN ønskede at opstille.

 • AH anmodede om 3 personer til stemmeudvalget, Jens Bjerregaard, Benny Guldberg og AH.

TN og FN begrundede deres opstilling.

 • AH satte bestyrelsesposten til afstemning – 16 for FN, 12 for TN og 1 blank.
 • AH noterede sig at FN blev valgt.

Indlæg:
FN takkede for tilliden.

Dagsorden pkt. 7. Valg. – På valg er: Bestyrelsessuppleanter (pt. Ole Jensen og Gunnar N. Svendsen)

Ole Jensen ønskede ikke genvalg.
TN og Benny Guldberg (BG), Tværvang 5, ønskede valg.

AH noterede sig TN og BG enstemmigt blev valgt med applaus.

Dagsorden pkt. 8. Valg. – På valg er: Revisorpost (pt. Grethe Bensen)

Grethe Bensen ønskede ikke genvalg.
Niels Chr. Finseth (NF), Tværvang 7, var villig til valg.

AH noterede sig NF enstemmigt blev valgt med applaus.

Dagsorden pkt. 8. Valg. – På valg er: Revisorsuppleant (pt. Helle Asbøg)

Helle Asbøg (HA), Tværvang 4,var villig til genvalg.

AH noterede sig HA enstemmigt blev valgt med applaus.

Dagsorden pkt. 9. Eventuelt

 • JB meddelte, at næste generalforsamling er berammet til 7. maj 2011.
 • Henstilling til at parkere på egen vejrabat.
 • Beskeden hensættelse til jubilæum.

Dirigenten (AH) takkede for god ro og orden, herunder saglig debat.

*********************


Beslutningsreferat fra generalforsamlingen

lørdag den 25. april 2009, kl. 10.00

i Kignæshallen, Smedeengen 2, Jægerspris

 

Tilstede var 29 stemmeberettiget medlemmer og ”en halv snes ledsagere”.

DAGSORDEN / BESLUTNINGER:

1.  Valg af dirigent og af evt. 3 mands stemmeoptællingsudvalg

Beslutning:   Bestyrelsens forslag Anders Holm blev valgt

2.  Årsberetning/ godkendelse v/ formand (bilag)

Beslutning:   Enstemmigt godkendt,
Indlæg om beskæring af Rosa Ragusa på Strandengen og i rabatter, manglende fælles fodslag ved affaldsopsamlingsdag, afbrænding af haveaffald udenfor lovligt tidspunkt, Hegnsloven, Strandbyggelinien, Småhusbyggereglementet m.v.

3.  Revideret årsregnskab 2008/ godkendelse (bilag)

Beslutning:   Enstemmigt godkendt

4.  Budget – 2010/ fastlæggelse af medlemskontingent (bilag)

Beslutning:   Enstemmigt godkendt (uændret kontingent 500 kr./ år).
Indlæg om beløbsstørrelsen til vedligeholdelse af drænsystemet var for lille.
Ansvaret for Ellemoserendens oprensning m.v..

5.  a. Bestyrelsens forslag til ændring i Vedtægt (bilag)

Beslutning:   Enstemmigt godkendt med mindre rettelse til:
”Ønsker et medlem at fremlægge forslag, må dette i skriftlig form være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse”.
                                           
5.  b. Rettidigt indkomne medlemsforslag (i år pr. 1. april)

Beslutning:   Ingen medlemsforslag var indkommet

6.  Valg. – På valg er:

          Formand (pt. Jan Boserup) for 2 år                                         Genvalgt

 7.   Valg. – På valg er:

         Bestyrelsespost (pt. Bruno Jensen) for 2 år                            Genvalgt

Bestyrelsessuppleant:

         (pt. Ole Jensen og Gunnar N. Svendsen)           for 1 år          Genvalg af begge

8.      Revisorpost (pt. Ib Nielsen)                                for 2 år          Genvalgt

         Revisorsuppleant (pt. Helle Asbøg)                    for 1 år          Genvalgt

9.  Eventuelt
                      Herunder:
Indlæg om pauvert fremmøde ved ”den offentligt foranstaltede strandrensnings­dag”. Har ”i gamle dage” dog kun indledningsvist fungeret. Bestyrelses­tele­fon­liste, Indsnegen magelighed i medlemskredsen? Mailmetode til dagsorden- og referatudsendelse – men åbenbart – ak nej kun få har reageret – kræver desuden ændring af vedtægt.

Formanden afsluttede mødet med tak til alle fremmødte for engagement. Tak til referent og dirigent.

 NÆSTE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDES

LØRDAG DEN 17 APRIL 2010 kl. 10.00 I KIGNÆSHALLEN

                      *********************************

REFERENT: Mogens Bonde, Tværvang 4.

Originalreferatet er efter mødet behørig underskrevet af dirigent og af samtlige bestyrelsesmed­lem­mer og er arkiveret i foreningens protokolmappe.

I ovenstående referat er af webmaster (Jan B) til IT-brug for hjemmesiden tilføjet stikord fra referentens liste udarbejdet under mødet.

             ****************************

BESLUTNINGSREFERAT/jf. dagsorden af 5.april 2008
                                                            
1.  Valg af dirigent og af evt. stemmeoptællingsudvalg
                Beslutning:
Anders Holm blev på bestyrelsens anbefaling valgt som dirigent.
                Tilstede var 18 stemmeberettigede, og 10 ledsagere.

2.  Årsberetning/ godkendelse v/formand (bilag)
                      Beslutning:
Debat om, hvorvidt dirigentens forslag om sammenkobling af indkomment forslag fra Finn T. Christensen skulle behandles herunder.
I debatten indgik indvendinger (som blev anerkendt) om urimeligheden i – nærmest uvarslet – at skulle tiltræde en projektudgift i størrelsesordenen på 50.000 kr.
Årsberetningen blev enstemmigt godkendt
Bestyrelsen pålagdes dernæst at indhente tilbud på rapport/arbejde vedr. ”hoveddræn” (Tværvang/Engvang i 1’ste fase) mhb. på fremlæggelse på ekstraordinær/ ordinær generalforsamling alt indenfor eksisterende budget.
                     
3.  Godkendelse af revideret regnskab 1.1. – 31.12.2007 (bilag)
Beslutning:
Forespørgsel om ”specifikation af posten mødeudgifter” – princip åbenhed – intet under gulvtæppet.  Bestyrelsens svar – ”mødeomkostning” skulle ses over en 2-årig periode.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4.  Budget – 2009 / fastlæggelse af medlemskontingent (bilag)
Beslutning:
Dirigenten dikterede pause, idet bestyrelsen blev anmodet om evt. at revurdere det fremsatte budget jf den afholdte debat under pkt. 2
Et revideret budgetforslag blev enstemmigt godkendt med forøgelse af veje/dræn fra 30.000 til 50.000 kr. Forslaget indeholder desuden et budgetunderskud på 9.000 kr. trods en kontingentstigning til 500 kr/år/medlem (= 37.500 kr. for 75 parceller). Formand beklagede, det derved konstaterede ”angreb” på formuekontoen på ca. 30.000 svarende til ca. 30 %.

5. a. Bestyrelsens forslag til ændring i Vedtægt (bilag)
Beslutning:
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt godkendt. Et manglende ord ”også” i samme paragrafs 3. afsnit (parkering skal ske på egen parcel…..) blev indsat som foreslået.
Nyt afsnit i § 12 lyder herefter således:

…… Parkering skal ske på egen parcel og ikke på veje og rabatter, der har funktion dels ”også” som brandbælter, som flugtveje og dels som adgangsveje for redningskøretøjer.

Alle parcelejere er forpligtet til efter behov at slå græs og ukrudt i rabatter på sti eller vej udfor eget skel. Fremvoksende buske og nedhængende grene fra træer skal tilbageklippes til skelgrænse.
Bestyrelsen er bemyndiget til skriftligt at påtale evt. overtrædelse af disse forhold med en 4 ugers reaktionsperiode efter en indledende dia­­log med parcelejeren.
En evt. nødvendig senere rykkerskrivelse skal ligeledes indeholde en 4 ugers reaktionsperiode og skal fremsendes med postvæsnets afleveringsattest som dokumentation.
Bestyrelsen er herefter bemyndiget til ved entreprenør at lade beskæringsarbejdet udføre for grundejerens regning i henhold til gældende kommunal ”frit-rumsprofil”.
Ved ikke synlige skelpæle vil der ikke kunne ydes erstatning for skade på øvrig bevoksning. 

b. Generalforsamlingens accept af ekstrabevilling til
         vedligeholdelse af veje, dræn og vejskilte?
Beslutning: se pkt. 4
                                                                                                            
     c. Rettidigt indkomne medlemsforslag
                      Beslutning:
Drænforslag, Finn T. Christensen, se pkt. 2

6.  Valg. – På valg er:
          Kasserer (pt. Helle Skat Nielsen)              for 2 år                                                   genopstiller ikke
Valgt:            Eva Werner, Nyvang 2

7.   Valg. – På valg er:
         Bestyrelsespost (pt. Hans Henrik Enger)          for 2 år        
                                            genopstiller ikke
Valgt:            Finn T. Christensen, Nyvang 8

         Bestyrelsespost (pt. Egon Hansen)                   for 2 år        
                                            genopstiller ikke
Valgt:            Flemming Sund Nielsen, Engvang 5
       
         Bestyrelsessuppleant er:
         (pt. Ole Jensen og Gunnar N. Svendsen)      for 1 år
                     
Valgt:            Begge blev genvalgt
                                
8.  Revisorpost (pt. Grethe Bensen)                           for 2 år
                     
Valgt:            genvalgt

     Revisorsuppleant (pt. Helle Asbøg)                       for 1 år
                     
Valgt:            genvalgt

9.  Eventuelt
Jan Boserup takkede de fratrædende bestyrelsesmedlemmer for en god og medvirkende indsats i foreningens tjeneste. JB refererede dertil fra sin forgængers tidligere udtalte påskønnelse af Egon Hansens store indsats på ”drænsplit- bygge-bænk- bygge-bro- og på vejgrus-området”. De fratrådte medlemmer modtog en ydmyg flaskegave.
JB rettede også en stor tak til dirigent Anders Holm for som – altid – en suveræn mødeledelse.
Olietank-bekendtgørelse virker fra 31. 08. 2009 blev nævnt – sig det til din nabo.
Nyt hegn på Nyvang 2 ctr. Strandbyggelinjen blev berørt pga. ”lokal-snak” – dog ingen klage på skrift, hvorfor bestyrelsen forholder sig i ro.
J.B. tilbød at fremvise medbragt drænkort, matrikelkort og kort over strandbygge­linje for eventuelle interesserede.

Næste ordinære GENERALFORSAMLING er fastsat til
lørdag den 25. april 2009 samme tid og sted.

Referent: Hans Henrik Enger. IT-tilpasset v/ JB til hjemmesidebrug på  www.overdraabystrand.dk
Mødets beslutningsreferat blev underskrevet af dirigent og af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Ny bestyrelsesliste udsendes med referatet.
Jan Boserup påtog sig sekretærposten og Finn T. Christensen blev udpeget som næstformand.

Foreningen efterlyser medlems-mailadresser – bedes sendt til
–  km-jan-boserup@post.tele.dk